Prezydium NRA podczas nadzwyczajnego posiedzenia we wtorek 20 lipca przyjęło uchwałę, w której apeluje o pełne, prawidłowe i niezwłoczne wykonanie zarówno postanowienia TSUE z 14 lipca 2021 r. oraz wyroku TSUE z 2021 r., a przede wszystkim o podjęcie, przy jak najszerszym udziale środowisk prawniczych, prac legislacyjnych w celu dostosowania polskich przepisów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do wymogów Konstytucji i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego oraz zapewnienia obywatelowi skutecznej ochrony prawnej oraz realizacji prawa do sądu przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią.

W uchwale adwokaci odnoszą się do postanowienia wiceprezesa TSUE z 14 lipca, wyroku TSUE  15 lipca, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca oraz do oświadczenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego z 16 lipca br.

Czytaj: 
TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE>>
TSUE: Polska ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną SN>>
Pierwsza prezes SN pozwala Izbie Dyscyplinarnej orzekać>>

 

Unia na straży praw obywateli

Prezydium NRA wskazuje, że postanowienie TSUE z 14 lipca oraz wyrok TSUE z 15 lipca 2021 r. zostały wydane w zakresie kompetencji TSUE i w żaden sposób nie naruszają Konstytucji RP. – O ile zatem można zgodzić się z twierdzeniem, że prawo europejskie nie obejmuje wprost dziedziny jaką jest organizacja wymiaru sprawiedliwości i kompetencje w tym zakresie przynależą państwom członkowskim, to z pewnością prawo europejskie zobowiązuje państwa członkowskie do przyznania obywatelowi skutecznej ochrony prawnej oraz obejmuje prawa i wartości podstawowe, na których Unia się opiera, w tym zasadę państwa prawnego i poszanowanie praw człowieka. Jednym z istotnych praw człowieka w państwie prawnym jest prawo do sądu. Sądu niezależnego, w którym orzekają niezawiśli sędziowie - czytamy.

Prezydium NRA stwierdza też, że wyrok TK z 15 lipca br. nie ma żadnego wpływu na skuteczność i ważność postanowienia wiceprezesa TSUE z 14 lipca oraz wyroku TSUE z 15 lipca. – Wyrok TK niczego zatem nie zmienia w krajowym porządku prawnym. Nadal traktaty europejskie wiążące Polskę mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Czytaj: TSUE: Natychmiast zawiesić Izbę Dyscyplinarną. TK: Nie musimy wykonywać postanowień TSUE>>

- Pojawiające się w przestrzeni publicznej twierdzenia, że w świetle wyroku TK z dnia 15 lipca 2021 r. nieskuteczne są postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku, ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP. Są one przykładem instrumentalizacji prawa, dążenia do nadania pozorów legalności ewentualnemu niepodporządkowaniu się orzecznictwu TSUE – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Czytaj także: Prof. Piotrowski: Wykonanie orzeczeń TSUE zależy od konsekwencji organów Unii>>