Ośrodki funkcjonujące na terenie wszystkich Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, będą prowadzone przez organizacje pozarządowe, które 6 grudnia 2019 r. zostały wyłonione w drodze otwartych konkursów.

 


Program Pomocy Postpenitencjarnej

Minister Sprawiedliwości, jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił 11 września 2019 r. Program Pomocy Postpenitencjarnej,  która będzie udzielana w latach 2020-2022 przez organizacje pozarządowe. 30 milionów złotych przeznaczonych na ten cel pochodzi z potrącenia 7 proc. wynagrodzenia przysługującego skazanym za wykonywaną w trakcie osadzenia pracę.

Pomoc ta ma ona na celu ograniczenie zjawiska bezdomności i powrotu do przestępstwa byłych osadzonych.

Realizacja Programu Pomocy Postpenitencjarnej rozpocznie się 1 stycznia 2020 r.

Osoby objęte programem otrzymają m.in. pomoc w zakresie:

  • czasowego zakwaterowania;
  • leczenia i rehabilitacji;
  • leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;
  • szkoleń i kursów zawodowych;
  • przejazdów środkami komunikacji publicznej;
  • żywności (bony żywnościowe);
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

24 września 2019 r. ogłoszono 16 otwartych konkursów ofert na udzielanie pomocy - finansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości - osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. W wyniku tych konkursów wyłoniono 28 organizacji pozarządowych posiadających wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy postpenitencjarnej.