RPO interweniuje w tej sprawie u dyrektora generalnego Służby Więziennej i przypomina, że wiele razy wskazywał Służbie Więziennej, że przyjęcie takiej zasady wobec wszystkich osadzonych narusza ich godność. 

Jest okienko, to podajemy przez nie posiłki

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienia jeden z dyrektorów okręgowych Służby Więziennej powołał się na wytyczne Dyrektora Generalnego SW z 4 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno-ochronnych w jednostkach SW. Uznał, że skoro pozwalają one na wyposażanie drzwi do cel w zamykane okienko, to  jest to wystarczającą podstawą do uznania przyjętego w Zakładzie Karnym takiego sposobu postępowania za właściwy.

Sprawdź w LEX: Czy osoba opuszczająca areszt śledczy może być traktowana jako osoba opuszczająca zakład karny? >

I stwierdził, że takie wydawanie posiłków nie narusza praw osadzonych i nie świadczy o ich niehumanitarnym traktowaniu. - Ma bowiem na celu zapewnienie porządku, dyscypliny i bezpieczeństwa - w tym sensie jest działaniem dla dobra i w interesie osadzonych - stwierdził dyrektor. 

Sprawdź w LEX: Czy szpital ma obowiązek przyjąć na oddział więźnia (osadzonego z zakładu karnego), skierowanego po konsultacji lekarskiej? >

Stanowisko to podtrzymał Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu SW. Napisał do Rzecznika, że z uwagi na kategorię więźniów, co do których ta praktyka jest stosowana (zakład karny typu zamkniętego), ten sposób dystrybucji posiłków zmniejsza ryzyko sytuacji mogących godzić w zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, nielegalnego przekazywania sobie przez osadzonych przedmiotów niedozwolonych, ataku na osadzonego wydającego posiłki czy na funkcjonariusza, który to nadzoruje.

Czytaj: Status "N" tylko dla więźniów rzeczywiście niebezpiecznych>>
 

RPO: Trzeba posiłek podać przez otwarte drzwi

Rzecznik podkreśla w swoim kolejnym wystąpieniu w tej sprawie, że niezmiennie stoi na stanowisku, że wydawanie posiłków powinno odbywać się przy otwartych drzwiach celi, chyba że stoją temu na przeszkodzie szczególne względy. - Taki odhumanizowany sposób traktowania osadzonych nie pomaga w budowaniu właściwych relacji z personelem więziennym. Przeciwnie, stwarza warunki sprzyjające wyobcowaniu więźniów i kształtowaniu w nich poczucia poniżającego traktowania. A to nie tworzy atmosfery, która pozytywnie wpływa na pracę resocjalizacyjną i osiągnięcie celów kary - stwierdza RPO.

Sprawdź w LEX: Czy do okresów wliczanych do dodatków za wieloletnią pracę należy wliczyć wykonywanie odpłatnej pracy w zakładzie karnym, podczas kary pozbawienia wolności? >

Dlatego RPO zwrócił się też do Dyrektora Generalnego SW o rozważenie zaprzestania takich restrykcyjnych i niehumanitarnych praktyk lub ograniczenie ich wyłącznie do sytuacji wyjątkowych, uzasadnionych względami ochronnymi.

Zobacz linię orzeczniczą: Dobra osobiste osadzonych w kontekście warunków odbywania kary pozbawienia wolności >