W ośrodku w Gostyninie bezterminowo przebywają osoby, które odbyły kary więzienia, ale ze względu na zaburzenia psychiczne zostały uznane za stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przewiduje to ustawa z 22 listopada 2013 r.

Ośrodek funkcjonuje jako podmiot leczniczy podlegający Ministrowi Zdrowia, jego mieszkańcy mają być poddawani terapii. Pierwszy osoba trafiła tam na początku 2014 r. Dotychczas zwolniono z niego jedną. Wciąż napływają nowi – wystarczy, że przez jakiś czas odbywali karę w systemie terapeutycznym. Już jesienią ubiegłego roku przekroczona została jego pojemność - 60 osób. 

Czytaj: 
Ośrodek w Gostyninie przepełniony, będzie kolejna placówka>>

Ustawa o Gostyninie do zmiany - MS analizuje propozycje>>
 

NFZ świadczeń poza ośrodkiem nie refunduje

Do Biura RPO wpłynęło właśnie sprawozdanie z kontroli sądowej przeprowadzonej w ośrodku 6-7 czerwca 2019 r. Znalazła się tam m.in. informacja, że świadczenia medyczne udzielane pacjentom Ośrodka przez podmioty lecznicze spoza KOZZD nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty leczenia pacjentów w tych placówkach ponosi więc KOZZD. 

 


Rzecznik zwrócił się do dyrektora KOZZD  o odpowiedź na następujące pytania: 

  • Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata, były przyznawane Ośrodkowi na leczenie pacjentów. Czy określono kwoty na pokrycie kosztów leczenia w zewnętrznych podmiotach leczniczych?
  • Jakie środki finansowe, z podziałem na poszczególne lata, były wydatkowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów KOZZD w publicznej służbie zdrowia? 
  • Czy udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach więziennej służby zdrowia wiązało się kiedykolwiek z koniecznością uiszczenia przez Ośrodek tych kosztów, czy też każdorazowo ponosiła je SW? 
  • Czy kiedykolwiek doszło do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi KOZZD w publicznej bądź więziennej służbie zdrowia? 

Chce też wiedzieć jaki jest sposób finansowania świadczeń medycznych dla pacjentów KOZZD, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne i  ilu takich pacjentów przebywa w placówce.