Ostatniego dnia maja wejdzie w życie art. 4 ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który wprowadza informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego.

Będzie elektroniczna skrzynka pocztowa

Podstawowym celem wskazanych regulacji jest umożliwienie stronom tego postępowania komunikacji elektronicznej z sądem.

Skargę w formie dokumentu elektronicznego będzie można składać do elektronicznej skrzynki podawczej organu, natomiast pozostałe pisma procesowe - do elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Opisany warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania pisma do sądu na jego adres elektroniczny (adres e-mail). Ponadto należy zauważyć, że wszystkie pisma procesowe w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, będą musiały zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czytaj teżSądy wciąż są bliżej papieru i nie nadążają za technologią

Korespondencja sądowa będzie natomiast doręczana stronom postępowania albo w sposób tradycyjny, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczanie i wskaże sądowi adres elektroniczny, albo wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże sądowi adres elektroniczny.

Pouczenie w każdym piśmie

W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego na adres elektroniczny adresata zostanie wysłane zawiadomienie zawierające informację o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego, wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu, a także pouczenie o sposobie odbioru tego pisma i informacja o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Datą doręczenia pisma będzie data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru.

W przypadku nieodebrania tego pisma, po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, na adres elektroniczny adresata zostanie wysłane powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. Po upływie czternastu dni od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia nieodebrana korespondencja sądowa będzie uważana za doręczoną. Stronie, która zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencja sądowa będzie doręczana w sposób tradycyjny. Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie mogło być złożone jedynie w formie dokumentu elektronicznego.

PESEL i REGON w pierwszym piśmie

Powołane przepisy wprowadzają także nowe wymogi formalne dla pism procesowych w postępowaniu sądowym. W celu zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli wprowadzony zostaje bowiem obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym numeru odpowiedniego identyfikatora, tj. numeru PESEL - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numeru KRS, REGON lub NIP.

Czytaj: Poczta zorganizuje e-doręczenia, ale samorządy za to zapłacą

Kolejną zmianą wynikającą z powołanych na wstępie przepisów będzie możliwość prowadzenia akt sądowych sprawy w postaci elektronicznej oraz ich udostępniania stronom w systemie teleinformatycznym, po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Jednocześnie, jak wynika z przepisów przejściowych do wskazanych powyżej ustaw, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tych regulacji, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona będzie mogła dokonać wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez sąd do obsługi doręczeń oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Adriana Sylwia Bartnik, Katarzyna Julia Kowalska

Sprawdź  
POLECAMY