Doniesienie zawiera także drugi zarzut, że sędziowie ci rozpoznali zażalenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego pomimo, że nie przysługiwało mu takie zażalenie, bowiem z art. 131 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 130 § 2 usp wynika, że może on składać zażalenie tylko wtedy, gdy zawieszoną osobą był prezes sądu.

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn, który zażądał udostępnienia przez Kancelarię Sejmu list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, został ponownie zawieszony w czynnościach służbowych. Ponadto Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego 4 lutego br. obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent. Prezes sądu odsunął już sędziego od orzekania.

Czytaj: Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem>>


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia przypomina, że Uchwałą Połączonych Izb: Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższy 23 stycznia br. stwierdził w sposób kategoryczny i jednoznaczny, że Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego, gdyż z uwagi na sposób powołania osób w niej orzekających nie dają one gwarancji niezawisłości i niezależności zgodnych ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, m. in. z powodu udziału w procesie nominacyjnym Krajowej Rady Sądownictwa, której sędziowscy członkowie zostali powołani w skład Rady w sposób nie gwarantujący jej niezależności od władzy politycznej. 

Czytaj:
Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>

SN: Nowi sędziowie nie mogą orzekać; MS: Sąd Najwyższy nie może o tym decydować>>

 Tę zależność potwierdza, w ocenie Stowarzyszenia, sposób działania Rady, w tym powołanie w skład Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym osób blisko powiązanych z Ministrem Sprawiedliwości, przy odrzuceniu kandydatów nie związanych z władzą polityczną. 

Autorzy skargi stwierdzają, że jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że  nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3)

W przekonaniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” tak jednoznaczna w swej treści uchwała, wiążąca wszystkie aktualne i przyszłe składy Sądu Najwyższego, obligowała osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym do powstrzymania się od dalszego wykonywania czynności sędziowskich z uwagi na fakt, iż zarówno ich poprzednie, jak i przyszłe orzeczenia są dotknięte wadą prawną w postaci nienależytej obsady sądu, skutkującą koniecznością uchylenia orzeczenia.

Czytaj: 
 Po wyroku TSUE sąd nakazał ujawnienie list poparcia do KRS>> 
364 sędziów wskazało kandydatów do KRS>>