Zmiana Regulaminu Sejmu polega na tym, że sprawozdanie  z działaności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji musi zawierać uzasadnienie.

Doręczenie na skrytki pocztowe

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza się następujące zmianę, polegającą na tym, że na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W takim przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy– Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora, pozostawiając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.

W zawiadomieniu wskazuje się placówkę pocztową operatora, w której złożono przesyłkę, oraz zamieszcza się informację, że należy ją odebrać w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Wygodniejsze dotarcie do adresata

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji indywidualnej wniesionej do Senatu.

Niezależnie od powyższego za przyjęciem proponowanego rozwiązania, podobnie jak w przypadku procesu cywilnego i karnego, przemawia również:

  1. ułatwienie dostępu do sądu osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odbierać korespondencji w miejscu zamieszkania, w tym osobom bezdomnym;
  2. aspekt praktyczny, uwzględniający fakt, że niejednokrotnie korzystanie ze skrytki pocztowej jest dla adresata wygodniejsze.

 

Stan prawny - do rąk własnych

Obecnie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie występuje możliwość doręczenia pisma na wniosek adresata na adres skrytki pocztowej. Zgodnie z wyrażoną w art. 69 Ppsa zasadą doręczania pism bezpośrednio adresatowi do rąk własnych (doręczania właściwego) doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Adresatem jest w tym przypadku osoba fizyczna, do której sąd kieruje pismo.

 

W zależności od okoliczności może nią być strona, uczestnik postępowania, ich przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, kurator, czy osoba upoważniona do odbioru pisma. Doręczeń dokonuje się w szczególności w miejscu zamieszkania, a w razie niemożności doręczenia pisma w miejscu zamieszkania, doręcza się je w miejscu pracy, do rąk własnych.

Ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną

Posłowie w środę powinni się zająć też ustawą o Sądzie Najwyzszym. Główna zmiana dotyczyć ma likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Czytaj także: Sędzia Markiewicz: Deklaracja o przywracaniu praworządności może odblokuje fundusze unijne, ale problemu nie rozwiąże>>

Prezydent zaproponował, by zastąpiła ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Wchodzić w jej skład miałoby jedenastu sędziów, nadal orzekających na co dzień w innych izbach. Tych jedenastu sędziów wybierałby Prezydent RP na okres pięciu lat spośród trzydziestu trzech sędziów wybranych losowo z wszystkich sędziów każdej izby Sądu Najwyższego. Z udziału w losowaniu zwolnieni byliby jedynie prezesi izb.

– Wszyscy sędziowie w Sądzie Najwyższym będą traktowani w sposób absolutnie równy. Nikt nie będzie miał żadnego specjalnego, uprzywilejowanego statusu, bo to był jeden z istotnych argumentów przeciwko Izbie Dyscyplinarnej. To był argument, który ja osobiście uznaję i rozumiem – podkreślił Andrzej Duda.

Nie ma procedury przywracania sędziów


W projekcie tym, ani w żadnym innym nie ma jednak mowy o ewentualnej procedurze przywrócenia do orzekania sędziów zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną.

Po wejściu w życie nowelizacji o Sądzie Najwyższym sędziowie ci mieliby występować o to do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. - Nie będzie automatycznego przywracania sędziów skazanych wcześniej przez Izbę Dyscyplinarną - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Z wypowiedzi rzecznika wynika, że Komisja Europejska domagała się uregulowania tej sprawy w ustawie, by bezprawnie odsunięci od orzekania sędziowie nie musieli o to występować do jakiegokolwiek organu. Piotr Müller nie powiedział, czy KE zrezygnowała z tego postulatu.

W świetle tego, co zarówno rzecznik rządu jak i sam premier Mateusz Morawiecki mówili wcześniej o zawartym rzekomo porozumieniu i gotowej decyzji o uruchomieniu KPO, nie jest pewne, czy sprawa przywrócenia sędziów nie jest jeszcze problemem do rozwiązania.