W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. W trakcie zgromadzenia, 13 sędziów opuściło obrady. Doszło w ten sposób do zerwania kworum wymaganego przy wyborze kandydatów na Prezesa Izby, gdyż na tym posiedzeniu - drugim z kolei - wymagana była obecność co najmniej 1/2 członków zgromadzenia.

Czytaj także: Zgromadzenie Izby Cywilnej SN zerwane - sędziowie czekają na odpowiedź TSUE>>
 

Nowa procedura wyborcza - niedopuszczalna

Sędziowie, którzy opuścili obrady, wydali oświadczenie, w którym podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko z 7 września 2021 roku.

Czytamy w nim: "Stwierdzamy, że wobec odroczenia zgromadzenia wyborczego rozpoczętego w 29 czerwca, nie jest dopuszczalne wszczęcie i prowadzenie nowej, równoległej procedury wyborczej, w tym zgłoszenie kandydatów na stanowisko prezesa Izby Cywilnej SN. Wybór prezesa Izby Cywilnej, którego uprawnienia dotyczą między innymi wyznaczania składów orzekających, przeprowadzony w wadliwej procedurze wyborczej, pogłębi jedynie chaos prawny, czego chcemy uniknąć" .

Pod oświadczeniem podpisali się sędziowie: Teresa Bielska-Sobkowicz, Dariusz Dończyk, Paweł Grzegorczyk, Monika Koba, Marian Kocon, Grzegorz Misiurek, Anna Owczarek, Władysław Pawlak, Agnieszka Piotrowska, Marta Romańska, Krzysztof Strzelczyk, Roman Trzaskowski i Dariusz Zawistowski.

Kolejne posiedzenie - 27 września

Z tego powodu prof. Małgorzata Manowska I prezes Sądu Najwyższego wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej na 27 września 2021 roku. Na tym posiedzeniu dla dokonania wyboru  kandydatów wymagana jest obecność co najmniej 1/3 członków zgromadzenia.

Ustawa o Sądzie Najwyższym nie przewiduje możliwości uzupełnienia porządku obrad określonego w art. 13a § 2 o inne punkty, niż wyłonienie kandydatów na Prezesa Izby.

Inne zgromadzenie, a nie kontynuacja

W związku z przedstawionym uzasadnieniem decyzji o opuszczeniu posiedzenia w czwartek 16 września br. przez 13 sędziów, które skutkowało zerwaniem kworum, Zgromadzenie pod przewodnictwem I Prezes poinformowało, że:

  • zgromadzenie, obradujące 29 czerwca 2021 roku zostało zwołane na podstawie innych przepisów ustawowych (art. 19 ust. 1 pkt 1 u.SN ) i było całkowicie odrębne od tego, które rozpoczęło się 7 września 2021 roku na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.cSN;
  • powszechnie wiążące przepisy prawa zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, do zwołania w ciągu tygodnia Zgromadzenia Sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Izby;
  • obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego Zgromadzenia Sędziów SN.
  • tymczasowe powierzenie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej nie uchybia, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, konieczności wyboru kandydatów na Prezesa Izby celem powołania go przez Prezydenta RP.

Po nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w połowie kwietnia br. wprowadzono przepis, zgodnie z którym w sytuacji, gdy nie będzie wymaganego kworum do dokonania wyboru kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego, czyli 2/3 członków zgromadzenia sędziów izby SN, na kolejnym posiedzeniu wystarczy już tylko połowa, a jeśli i wtedy się nie uda - na kolejnym co najmniej 1/3 członków. Nowy Regulamin wszedł w życie 24 czerwca br.

Czytaj: Nowy regulamin Sądu Najwyższego>>