Notariusz Szymon Kołodziej, rzecznik Krajowej Rady Notarialnej podkreśla, że system CREWAN jest gotowy do udostępnienia danych e-KRS. - Jednak przy łączeniu dwóch tak dużych systemów informatycznych zwykle na początku wychodzą jakieś problemy czy niedociągnięcia techniczne. Informatycy Ministerstwa Sprawiedliwości intensywnie współpracują z administratorem technicznym naszego systemu nad usprawnieniem procesu przekazywania danych między systemami. Myślę, że w najbliższym czasie będzie wszystko działać bez problemu - zapewnia. 

Przypomnijmy, Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostało uruchomione w 2018 roku. Są w nim gromadzone i przechowywane elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które zawierają w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - czyli te dotyczące przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz fundacji, jak również niewypłacalnych dłużników. Od pierwszego lipca - co do zasady - nastąpiło połączenie CREWAN z Krajowym Rejestrem Sądowym. W praktyce od tego dnia do sądu miała trafiać nie wersja papierowa wypisu aktu notarialnego, a elektroniczna. 

Czytaj: Od 1 lipca rejestr notarialny łączy się z sądowym>>

Notariusze informują pełnomocników o problemie

Rzecznik KRN informuje, że przepisy się zmieniły. - W tej chwili po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz generuje elektroniczny wypis i zamieszcza ten akt w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a następnie uzyskuje potwierdzenie tej czynności wraz z numerem pod którym dokument został zarejestrowany - przypomina. 

Dodaje, że niezależnie od tego spółki otrzymują od notariuszy wypisy papierowe do swojej dokumentacji. - Mają więc wypis aktu notarialnego w formie tradycyjnej, który w razie potrzeby mogą okazać w KRS. Czy mają dostarczać go do sądu? To już zależy od KRS. My zalecamy pełnomocnikom lub stronom czynności, aby biorąc pod uwagę możliwe, przejściowe problemy z komunikacją pomiędzy systemami na wszelki wypadek korzystali z wypisów papierowych. W sytuacji, gdy KRS nie będzie mógł pobrać zarejestrowanego w CREWAN elektronicznego wypisu aktu notarialnego, przedsiębiorcy lub ich pełnomocnicy będą mogli okazać wypis w tradycyjnej formie papierowej - dodaje.

O problemach poinformowali Prawo.pl sami pełnomocnicy. - Ze środowiska notariuszy dotarła do nas informacja, że Centralny Rejestr Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) nie jest w tym momencie połączony z Krajowym Rejestrem Sądowym. Notariusz poinformował mnie, że akt notarialny powinien zostać wysłany do KRS w wersji papierowej. Brakuje oficjalnej informacji na ten temat. Nie wiadomo, co należy zrobić z wnioskami, które były złożone od 1 lipca do dzisiaj - wskazuje adwokat Szymon Kaczmarek, partner w kancelarii Loewen Legal Hub. 

 

Szereg obowiązków dla notariuszy

Zgodnie z  art. 92 par. 11 ustawy Prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Notariusz ( art.92a par. 2)  niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. umowy), umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Co ważne ma go opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przypomnijmy, na żądanie strony ma też umieścić w repozytorium elektroniczny wyciąg z takiego aktu notarialnego. Z kolei z chwilą gdy umieści wypis lub wyciąg z aktu notarialnego w repozytorium ma otrzymać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia. Takie zawiadomienie notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.

Są też przepisy przejściowe. W przypadku gdy akt notarialny sporządzony przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu dokumentuje czynność prawną, o której notariusz, na podstawie przepisów szczególnych jest obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy, a takiego zawiadomienia nie dokonano przed dniem wejścia w życie przepisów wykonanie obowiązku zawiadomienia następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.