Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, w ramach pakietu SLIM VAT 3, od 6 czerwca 2023 r., dodatkowe zobowiązanie w VAT nie wynosi już automatycznie 30 proc., 20 proc. i 15 proc. kwoty zaniżenia podatku. Organ może zmniejszyć wysokość sankcji, dostosowując ją do skali przewinienia podatnika.

Zmiana jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Grupy Warzywnej (sygn. akt C-935/19). TSUE stwierdził, że art. 273 dyrektywy VAT i zasada proporcjonalności nie pozwalają na nakładanie na podatnika sankcji bez rozróżnienia przyczyn nieprawidłowości. Mimo iż TSUE nie zakwestionował samej sankcji, to zgodnie z orzeczeniem organy podatkowe muszą dostosować ich wysokość do okoliczności danej sprawy.

Więcej w LEX: Sankcja 20-procentowa w VAT sprzeczna z dyrektywą. Omówienie wyroku TS z dnia 15 kwietnia 2021 r., C-935/19 (Grupa Warzywna) >>

Zobacz również: Wysokość sankcji VAT będzie zależna od decyzji urzędnika >>

 

Nie można było w ogóle stosować sankcji

Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP, zwraca uwagę, że od chwili opublikowania orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE (7 czerwca 2021 r.) do momentu wejścia w życie zmiany przepisów ustawy o VAT (6 czerwca 2023 r.) upłynęły dwa lata. W tym czasie organy podatkowe stosowały przepisy niezgodne z prawem UE.

- Powstają wątpliwości, czy w okresie między publikacją wyroku TSUE a wejściem w życie zmienionych przepisów można było stosować sankcje VAT. Wydaje się, że w tym okresie organy podatkowe nie mogły w ogóle nakładać dodatkowego zobowiązania w VAT, ponieważ robiły to na podstawie przepisów zakwestionowanych przez TSUE. To oznacza, że podatnicy, na których nałożono sankcje w wysokości odpowiednio 30 proc., 20 proc., czy 15 proc. mają podstawy, by ubiegać się o zwrot zapłaconych sankcji – mówi Tomasz Michalik.

Zaznacza, że dotyczy to dodatkowych zobowiązań w VAT nałożonych przez organy podatkowe w sytuacji, gdy podatnik niebędący oszustem i niedziałający w złej wierze: zaniżył kwotę zobowiązania podatkowego, zawyżył kwotę podatku do zwrotu, bądź nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego. Nie dotyczy natomiast przypadków oszustw i nadużyć.

Zobacz procedurę w LEX: Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT >

 

Fiskus uwzględni skalę nieprawidłowości

Zgodnie z obowiązującymi od 6 czerwca zmianami w art. 112 b ustawy o VAT, organ podatkowy, ustalając wysokość dodatkowego zobowiązania, weźmie pod uwagę:

  • okoliczności powstania nieprawidłowości;
  • rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości;
  • wagę i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości;
  • kwotę stwierdzonych nieprawidłowości;
  • działania podjęte przez podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu usunięcia ich skutków.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi co do zasady do 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania (bądź zawyżenia zwrotu), gdy podatnik:

  • zaniżył kwotę zobowiązania podatkowego,
  • zawyżył kwotę podatku do zwrotu,
  • nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Sankcja ta może wynieść:

  • do 20 proc. - gdy po zakończonej kontroli (podatkowej lub celno-skarbowej) podatnik złoży deklarację podatkową lub jej korektę, uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i do dnia złożenia korekty ureguluje to, co należy się fiskusowi (z odsetkami za zwłokę);
  • do 15 proc. – gdy podatnik skoryguje swoje błędy po rozpoczęciu kontroli, ale przed jej zakończeniem.

Przed zmianą przepisy przewidywały "sztywne" sankcje w wysokości odpowiednio: 30 proc., 20 proc. i 15 proc., bez możliwości ich obniżenia. 

Również do postępowań i kontroli wszczętych i niezakończonych przez 6 czerwca br. stosuje się przepisy w zmienionym brzmieniu, co wynika z art. 25 pakietu SLIM VAT. 

Zobacz nagranie szkolenia: SLIM VAT 3 >

 

Okoliczności uzasadniające miarkowanie sankcji

Dr Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, wyjaśnia, w jakiej sytuacji podatnicy mają wystąpić z wnioskiem o nadpłatę.

- Polskie przepisy powinny zostać zmienione niezwłocznie po wydaniu wyroku TSUE. Jednak ustawodawca nie śpieszył się ze zmianą. Organy podatkowe przez wiele miesięcy pobierały sankcje w sposób niezgodny z prawem UE np. w sytuacji, gdy podatnik zaniżył kwotę zobowiązania podatkowego w wyniku odmiennej oceny prawnej przepisów. Podatnicy, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu dodatkowego zobowiązania podatkowego, a występują w ich przypadku okoliczności uzasadniające miarkowanie sankcji, mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot nienależnie zapłaconych sankcji, zwłaszcza w przypadku tych, którym została ona wymierzona po wyroku TSUE, a przed zmianą przepisów krajowych – mówi dr Jacek Matarewicz.

Czytaj w LEX: Dodatkowe (sankcyjne) zobowiązanie podatkowe na przykładach >

 

Sprawdź również książkę: VAT. Komentarz 2023 [PRZEDSPRZEDAŻ] ebook >>


Sankcja 100 proc. dla oszustów

Miarkowanie sankcji nie dotyczy jednak podatników świadomie uczestniczących w oszustwie. Zgodnie z przepisami nowelizacji fiskus nadal będzie mógł nakładać 100-proc. sankcję, co umożliwia art. 112c ustawy o VAT. Tak jak dotychczas, sankcja będzie stosowana, gdy m.in. podatnik odliczył VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący lub dokumentującej czynności niezgodne z rzeczywistością. Zmiana polega na tym, że dodatkowe zobowiązanie 100 proc. VAT będzie nakładane, gdy  „nieprawidłowość była skutkiem celowego działania podatnika lub jego kontrahenta, o którym podatnik miał wiedzę”. To fiskus będzie musiał udowodnić, że przedsiębiorca działał w celu wyłudzenia VAT albo miał wiedzę o nieuczciwych zamiarach kontrahenta.

Czytaj w LEX: Pakiet SLIM VAT 3 >

 

Podobny problem dotyczy WNT

Eksperci wskazują, że podobny problem dotyczy innej zmiany wprowadzonej przez SLIM VAT 3, która wejdzie w życie 1 lipca. Rozliczenie VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie będzie uzależnione od posiadania faktury dokumentującej tę transakcję. W rezultacie podatnik, który otrzyma fakturę w późniejszym terminie, będzie mógł wykazać VAT należny i naliczony w tym samym okresie rozliczeniowym.

Zmiana wynika z konieczności implementacji wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (sygn. C-895/19), który ocenił dotychczasowe polskie przepisy jako niezgodne z dyrektywą VAT. Również w tym przypadku od opublikowania wyroku do wprowadzenia zmiany upłynęły dwa lata.

Czytaj w LEX: Raport "Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: rozstrzygnięcia, pełnomocnicy i kancelarie" >

Dotychczas warunkiem odliczenia podatku z tytułu WNT było otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej taką transakcję w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W przypadku niedotrzymania terminu, podatnik był obowiązany do pomniejszenia wcześniej odliczonego VAT o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Efektem jest okresowe zwiększenie VAT do zapłaty – można bowiem ponownie odliczyć VAT z tytułu WNT w miesiącu otrzymania faktury. Podatnik ponosi jednak negatywne konsekwencje finansowe.

Czytaj w LEX: VAT 2023 - przewodnik po zmianach >

Czytaj w LEX: Skutki podatkowe odwołania stanu zagrożenia epidemicznego >