Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT, tzw. pakiet Slim VAT 3.

Nowe przepisy zmniejszą również formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, prowadzenie firmy – z punktu widzenia rozliczania podatku VAT – będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne.

 

Pakiet Slim VAT 3 – podstawowe założenia

 • Z 1,2 do 2 mln euro podwyższony zostanie limit sprzedaży dla małego podatnika. Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.
 • Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o  możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych.
 • Zmniejszone zostaną formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.
 • Wprowadzone zostaną uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.
 • Zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).
 • Zwiększy się – z obecnych 500 zł do 10 tys. zł – kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc., w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. Dzięki temu rozwiązaniu nastąpi odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT.
 • Zliberalizowane zostaną warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.
 • Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.
 • Rozszerzona zostanie możliwość przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.
 • Do polskiego systemu prawnego wprowadzony zostanie przegląd wydatków. Będzie to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych.
 • Wprowadzony zostanie system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 roku, ale wiele jej przepisów ma ustalone odrębne daty wejścia w życie. Np. przepis o możliwości miarkowania sankcji VAT zaczyna obowiązywać już 6 czerwca, a przepis wprowadzający zmiany w Ordynacji podatkowej ws. wnioskowania o zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia - 1 września 2023 r.

Narzędzia księgowego

 

Zobacz również: Uproszczenia w VAT mniej korzystne i trzy miesiące później >>