Do poniedziałku, 30 sierpnia 2021 r., wydłużony został czas na opiniowanie przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten, który – jak podkreślają sami jego autorzy w piśmie kierującym proponowane przepisy do opiniowania – „realizuje ogłoszony na konwencji programowej 15 maja 2021 r. program społeczno-gospodarczy Polski Ład”, przewiduje m.in. likwidację karty podatkowej, i to już od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

Czytaj również: Składka zdrowotna obciąży dodatkowo najmniejszych przedsiębiorców>>
 

Jak wybierać kartę, to teraz

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zniknąć ma możliwość opodatkowania uzyskiwanych z działalności gospodarczej dochodów w formie karty podatkowej (art. 9a ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 1 pkt 6 projektu). Z kolei w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 9 pkt 5 projektu) usunięty ma zostać przepis umożliwiający złożenie do naczelnika urzędu skarbowego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik, który złożył wniosek o opodatkowanie podatkiem liniowym, może jeszcze skutecznie złożyć wniosek o zmianę opodatkowania na ryczałt? >

Jednak zgodnie z projektowanym art. 56 ust. 1 nowelizacji, z  dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają stracić prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym. Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 r. zachowują moc po wejściu w życie tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1, art. 36 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

- Projekt przewiduje zasadę, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Tak więc, jak tłumaczy dalej ministerstwo, podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania (nie będzie mógł złożyć wniosku o ponowne opodatkowanie kartą podatkową). - Przyjmując, że np. podatnik stosuje nieprzerwanie opodatkowanie w formie karty podatkowej od 2018 r., co oznacza, że stosuje opodatkowanie w tej formie również na dzień 31 grudnia 2021 r., kontynuuje opodatkowanie w tej formie w roku 2022, na rok 2023 wybiera opodatkowanie według jednolitej 19 proc. stawki podatku na podstawie art. 30c ustawy PIT, i będzie chciał powrócić do opodatkowania kartą podatkową od 2024 r., to nie będzie mógł tego zrobić (nie będzie mógł ponownie złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowana podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej) – twierdzi MFFiPR.

A to oznacza, że każdy, kto zastanawia się nad założeniem własnej firmy i rozliczaniem uzyskiwanych dochodów w formie karty podatkowej i spełnia warunki uprawniające do korzystania z tej zryczałtowanej formy płacenia podatku dochodowego (zgodnie z art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), powinien jeszcze w tym roku zarejestrować działalność gospodarczą, i złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Czytaj w LEX: Dla kogo karta podatkowa - na przykładach >

Liczba podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie zryczałtowanej

 

- Opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. W przypadku przedsiębiorców którzy chcą rozpocząć działalność jeszcze w trakcie 2021 r. wciąż istnieje możliwość wyboru tej formy opodatkowania – mówi Prawo.pl Grzegorz Grochowina, deputy director, szef zespołu zarządzania wiedzą w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce. I dodaje: Wykluczeni zostaną natomiast podatnicy, którzy będą w kolejnych latach kontynuować rozliczenie kartą, ale zdecydują się zmienić formę opodatkowania. Jeśli np. podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej w 2022 r. przejdzie od 2023 r. na stawkę liniową 19 proc., to już w następnych latach nie będzie mógł wrócić na kartę podatkową. Również przedsiębiorcy, którzy teraz rozliczają się inaczej, nie będą już mogli złożyć w 2022 r. wniosku o opodatkowanie kartą. Ani zmienić zasad rozliczenia w trakcie obecnego roku podatkowego. 

Zobacz procedurę w LEX: Prawo do karty podatkowej >

Przemysław Hinc, doradca podatkowy z kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze podkreśla, że z perspektywy zachowania prawa od opodatkowania w formie karty podatkowej w przyszłości ważne jest rozpoczęcie działalności gospodarczej jeszcze w tym roku. Prowadzenie działalności gospodarczej musi zostać rozpoczęte przed 31 grudnia 2021 r. Nie jest natomiast ważne czy przedsiębiorca uzyska przychody z tej działalności jeszcze w tym roku – zaznacza Hinc.  I dodaje: - Istotne jest spełnienie warunków uprawniających do opodatkowania w formie karty podatkowej i złożenie w terminie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. To można zrobić już przy okazji rejestrowania firmy w CEiDG poprzez wypełnienie i dołączenie załącznika zawierającego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie katy podatkowej na druku PIT-16. Dobrze jest jednak upewnić się, że ten załącznik został prawidłowo dodany w systemie elektronicznym CEIDG. Można też online zarejestrować tylko działalność gospodarczą albo podczas wizyty w urzędzie gminy lub dzielnicy, albo w wydziałach działalności gospodarczej, a PIT-16 osobiście złożyć do naczelnika w biurze podawczym właściwego urzędu skarbowego.

Zobacz procedurę w LEX: Utrata prawa do karty podatkowej >

 


MF chce zmienić definicję wolnego zawodu

Krótki czas, jaki minister finansów chce dać podatnikom co do formy opodatkowania prowadzonej lub zakładanej działalności gospodarczej to nie jedyna pułapka, jaką zamierza na nich zastawić szef resortu finansów. W projekcie zaproponowano bowiem zmianę definicji wolnego zawodu (art. 9 pkt 3 projektu), którego przedstawiciele mogą korzystać z karty podatkowej. I tak, z nowej definicji wolnego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), jaka ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. wypadła pozarolnicza działalność gospodarczą wykonywana osobiście przez psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, a także architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych i nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny oraz wszystkich tych, którzy świadczą usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego. 

Czytaj w LEX: Opodatkowanie kartą podatkową osób udzielających korepetycji - na przykładach >

- Ci ostatni, a więc lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki i położne, felczerzy i technicy dentystyczni, nawet jeżeli teraz opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej i będą chcieli kontynuować to opodatkowanie po 1 stycznia, to niestety już nie będą mogli tak się rozliczać z fiskusem, gdy będą świadczyć usługi na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to powrót do stanu sprzed roku 2021, gdy ten zakaz został zniesiony – mówi Przemysław Hinc.

Czytaj w LEX: Nabycie, utrata i zrzeczenie się prawa do opodatkowania kartą podatkową >

Niestety nie wiadomo, czy jest to jedyna niemiła niespodzianka, którą szykuje kartowiczom minister finansów. Listę osób, które mogą być na karcie podatkowej określa załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na tej liście obecnie jest w sumie około 130 zawodów.

Czytaj w LEX: Zawieszenie działalności opodatkowanej kartą podatkową krok po kroku >

- Projekt póki co nie zawiera zmian w tym załączniku, ale nie ma pewności, czy nie zostanie zmodyfikowany i dołączony do projektu w wersji, która trafi do Sejmu. Dlatego na miejscu przedsiębiorców, którzy dziś są na karcie podatkowej i zamierzają na niej być nadal sprawdzałbym bacznie przepisy, które w wersji ostatecznej będą miały wejść w życie 1 stycznia – mówi Przemysław Hinc. I dodaje: - Nie zmienia to jednak faktu, że tak istotna dla tysięcy przedsiębiorców zmiana formy opodatkowania powinna być wprowadzana co najmniej z dwunastomiesięcznym vacatio legis.

 

Sprawdź również książkę: Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363] >>


Dwie kategorie podatników świadczących te same usługi

Związek Rzemiosła Polskiego szacuje, że zrzeszonych jest w nim około 8 tysięcy firm rozliczających się na podstawie karty podatkowej. W kraju jest ich wielokrotnie więcej, jako że nie wszystkie firmy rzemieślnicze zrzeszają się w cechach rzemieślniczych w strukturze organizacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego. Wykluczenie tej formy opodatkowania dla nowo rejestrujących się podatników oznaczać będzie, że powstaną dwie kategorie podatników płacących podatki na różnych zasadach a świadczących tego samego rodzaju usługi.

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki podatników rozliczających się na karcie podatkowej >

Jak twierdzi ZRP, dla niewielkich zakładów krawieckich, szewców, kaletników czy innych małych firm rodzinnych karta podatkowa jest podstawową, dogodną formą rozliczania się, gdyż nie wymaga prowadzenia ewidencji księgowej i pozwala koncentrować się na prowadzeniu mikro biznesu i obsłudze klienta a nie na sprawozdawczości i buchalterii.