Dyrektor izby administracji skarbowej stwierdził, że uchybiono terminowi do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług, która została wydana przez naczelnika urzędu skarbowego. Akt ten został doręczony w trybie zastępczym 29 marca 2019 r., więc termin do wniesienia odwołania upływał 12 kwietnia. Tymczasem pismo spółki nadano w urzędzie pocztowym dopiero 12 czerwca. Jednocześnie złożyła ona wniosek o przywrócenie terminu.

Spółka broniła się, że dwa tygodnie przed zastępczym doręczeniem decyzji zgłosiła do Krajowego Rejestru Sądowego zmianę siedziby, ponieważ doszło do zmiany umowy spółki w tym zakresie. Tym samym oceniła, że nie doszło do skutecznego doręczenia pod starym adresem. Organ nie był jednak przekonany co do braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, więc spółka złożyła skargę.

 


Doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania też może być zastępcze

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zwrócił uwagę, że już od 11 grudnia 2018 r. spółka miała obowiązek informowania organu podatkowego o zmianie swojego adresu. Była to bowiem data doręczenia zastępczego postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego. Pismo w tej sprawie zostało wysłane na adres spółki, który widniał wówczas w Krajowym Rejestrze Sądowym, a pomimo tego nie zostało odebrane i doszło do doręczenia zastępczego w trybie art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa. Nie miało to jednak wpływu na sprawę. Sąd podkreślił bowiem, że żaden przepis prawa nie warunkuje skuteczności wszczęcia postępowania koniecznością odbioru postanowienia w tym przedmiocie przez podatnika.

Czytaj także: NSA: Doręczenie listu na „stare” nazwisko podatnika - nieskuteczne >>>

Spółka powinna informować o zmianie adresu

WSA wskazał, że zgodnie z art. 151 uOp, doręczenia pism osobom prawnym dokonuje się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności. Natomiast art. 146 uOp stanowi, że, w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń. Spółka tego nie uczyniła, więc przesyłkę wysłano na dotychczasowy adres. Wróciła ona jednak do organu z adnotacją "zwrot - nie podjęto w terminie", więc przyjęto, że doręczenie nastąpiło w trybie art. 150 par. 4 uOp (doręczanie zastępcze). Dlatego też, wobec wniesienia odwołania z dwumiesięcznym opóźnieniem, dyrektor słusznie stwierdził, że uchybiono terminowi. Spółka nie poddała się i wniosła skargę kasacyjną.

 

Powiadomienie sądu rejestrowego bez znaczenia

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ocena prawidłowości doręczenia decyzji i obowiązków informacyjnych strony względem organu jest dokonywana przez pryzmat przepisów Ordynacji podatkowej, a nie prawa handlowego. Natomiast zmiana siedziby spółki i zgłoszenie tej okoliczności do sądu rejestrowego nie wpływa na obowiązek powiadomienia organu podatkowego o zmianie adresu do doręczeń. Tym samym oczekiwanie na ujawnienie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie zwalniało spółki z obowiązków nałożonych na nią przez przepisy prawa podatkowego. Powinna ona więc przejawiać dbałość w zakresie wskazania aktualnego adresu, pod którym może nastąpić skuteczne doręczenie korespondencji. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki.

Wyrok NSA z 28 września 2020 r., sygn. akt I FSK 911/20