Wojciech Jasiński, konsultant ds. podatkowych w ATA TAX, potwierdza, że wydatki na rzecz pracowników mają związek z działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami. Działania takie oddziałują pozytywnie na budowę relacji między pracownikami a firmą i – co za tym idzie – pośrednio wpływają na poziom osiąganych przychodów. Nie są również ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. W ich ramach mieszczą się świadczenia związane z aktualnie lub uprzednio istniejącym stosunkiem pracy. Z uwagi na to, że pracodawcy dokonują takich zakupów z własnych środków, należy uznać, że mają one charakter definitywny.

 


Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów

Zdaniem Jasińskiego, koszty ponoszone na zakup wieńców pogrzebowych, wiązanek i nekrologów nie są ponoszone w celach reprezentacyjnych. Postępowanie to nie jest w żaden sposób okazałe, wystawne czy wytworne. Upamiętnianie zmarłych jest powszechnie przyjętą normą zwyczajową i urzeczywistnia obowiązujące zasady współżycia społecznego. Pracodawca nie okazuje w ten sposób swojej zasobności, lecz realizuje podstawowy kanon polskiej kultury. Stanowisko takie potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-3.4010.46.2018.2.PB.

 


Finansowanie ze środków obrotowych

- Podobne zasady obowiązują w przypadku wydatków ponoszonych w okolicznościach śmierci byłego pracownika, emeryta lub rencisty oraz członków ich najbliższej rodziny – tłumaczy Jasiński. Ekspert podkreśla jednak, że aby możliwe było ich zaliczenie do kosztów podatkowych, zakupy muszą zostać dokonane ze środków obrotowych. Ich finansowanie ze środków zakładowego funduszu socjalnego wyłącza taką możliwość.

Zobacz również:
Charakter prawny urządzenia nagrobka >>

Koszty uzyskania przychodów pracowników etatowych są za niskie >>
Senat też za rozliczaniem PIT-ów przez urzędy >>
Jak instytucja kultury powinna rozliczyć koszt zakupu zniczy i wiązanek na groby zasłużonych działaczy kultury? >>
 

Wydatki pracownicze w kosztach

Patryk Wołczyński, ekspert w zespole międzynarodowego prawa podatkowego w KPMG w Polsce, potwierdza, że tego typu wydatki mogą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania. Jego zdaniem konieczne jest jednak wykazanie przez podatnika, że poniesienie wydatku było z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczo i ekonomicznie uzasadnione. Ekspert podkreśla, że wydatki na wieńce można zaliczyć do tzw. kosztów pracowniczych. Tłumaczy, że w ramach tych wydatków, mieszczą się wszelkie świadczenia związane z istniejącym aktualnie lub uprzednio stosunkiem pracy, w tym także wydatki poniesione ze środków obrotowych na zakup wieńców pogrzebowych, zniczy, czy też nekrologów, ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika lub jego najbliższej rodziny.