Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał niedawno interpretację indywidualną nr 0111-KDIB2-1.4010.216.2020.1.AM. Odnosiła się do pytania podatnika dotyczącego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z planowanym wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w sytuacji, w której nie dojdzie do realizacji zamierzonych planów. Powodem miała być niepewna sytuacja finansowa spowodowana epidemią koronawirusa. We wniosku o wydanie interpretacji spółka będąca dostawcą usług telewizyjnych wskazała, że podejmuje czynności przygotowawcze celem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. W ramach podejmowanych działań nie zostanie jednak powiększony kapitał zakładowy spółki, natomiast oferującymi będą dotychczasowi mniejszościowi akcjonariusze spółki.

W związku z planowanym wejściem na GPW spółka ponosiła liczne wydatki obejmujące m.in. koszty usług doradztwa finansowego, usług audytorskich, usług doradztwa inwestycyjnego, usług prawnych czy promocji oferty publicznej. Jednocześnie wnioskodawca zaznaczył, że rozważa wstrzymanie procesu wejścia na GPW z uwagi na obecną sytuację rynkową, istotne wahania kursów akcji oraz brak pewności w zakresie rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Nie jest jednak wykluczone, że spółka ponownie przystąpi do realizacji projektu wejścia na GPW, co będzie zależeć od sytuacji gospodarczej w kraju oraz na świecie.

Związek kosztów z przychodami jako istotna przesłanka

Wnioskodawca zaznaczył, że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu nie wiążą się z obowiązkiem uzyskania faktycznego przychodu. Wskazał przy tym, że ma on prawo do poniesienia zarówno kosztów bezpośrednich możliwych do przyporządkowania do odpowiedniego przychodu, jak i kosztów pośrednich niedających się przypisać do danego przychodu, jednakże wpływających pośrednio na wysokość przychodów zabezpieczając je przed spadkiem.

W nawiązaniu do powyższego wnioskodawca podkreślił, że z uwagi na szeroką skalę prowadzonej działalności wejście na GPW leży w interesie spółki, natomiast poniesione z tego tytułu wydatki mogą wpłynąć na uzyskiwane przychody. W szczególności planowane działania, jako potwierdzające dobrą kondycję finansową spółki, mogą doprowadzić do zwiększenia jej wiarygodności wobec kontrahentów, a w konsekwencji wpłynąć na jej pozycję negocjacyjną w procesie zawierania umów. Przyczynią się one zatem do postrzegania spółki jako stabilnego i pewnego partnera biznesowego. Ponadto zwiększą one możliwości promocji marki, pod którą wnioskodawca świadczy usługi telewizyjne, a tym samym doprowadzą do wzrostu rozpoznawalności spółki na polskim rynku telewizyjnym.

 


Wydatki związane z giełdą mogą być kosztem

W konsekwencji, poniesione przez wnioskodawcę wydatki związane z pierwszą ofertą publiczną oraz wprowadzeniem posiadanych przez akcjonariuszy, już istniejących akcji na GPW (bez jednoczesnego podnoszenia kapitału zakładowego spółki) wiążą się w sposób pośredni z działalnością spółki, a tym samym stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu, co zostało potwierdzone przez dyrektora KIS. Wydatki takie nie znajdują się również w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz również: Korzystanie z ulgi IP Box nie wymaga bieżącej ewidencji rachunkowej >>

Uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki ponoszone w związku z wejściem na GPW (bez podwyższenia kapitału zakładowego) stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami z uwagi na okoliczność, że nie można ich powiązać z żadnym konkretnym przychodem podatkowym, jednakże wpływają na generowanie przychodów w spółce. W konsekwencji przyjęto, że spółka powinna zaliczać przedmiotowe wydatki do kosztów podatkowych na bieżąco tj. dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Korekta kosztów nie jest potrzebna

W sytuacji natomiast wstrzymania procesu wejścia wnioskodawcy na GPW do czasu stabilizacji sytuacji ekonomicznej w kraju, nie ma on obowiązku korygowania kosztów podatkowych o wydatki związane z podjętymi już w tym zakresie działaniami. Wskazane wydatki będą w dalszym ciągu stanowić koszty pośrednio związane z przychodami spółki. Informacje związane z planowanym wejściem na GPW były bowiem podawane do publicznej wiadomości oraz rozpowszechniane w mediach, co wpłynęło na rozpoznawalność wnioskodawcy. Ponadto przeprowadzone analizy oraz audyty dostarczyły informacji o sytuacji finansowej oraz pozycji rynkowej spółki, które to mogą zostać wykorzystane w dalszej działalności.

Podsumowując, organ podatkowy potwierdził, że wydatki poniesione w związku z planowanym rozwojem działalności (wejściem na GPW z wykorzystaniem już istniejących akcji), należy uznać za koszty pośrednio związane z przychodami nawet w sytuacji, w której z uwagi na niepewną sytuację w kraju nastąpi wstrzymanie procesu wejścia spółki na giełdę.

Agnieszka Rzeszut, prawnik w zespole podatku dochodowego w kancelarii GWW