Głównym elementem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) jest „Program konwergencji. Aktualizacja 2022”, który do końca kwietnia zostanie przedłożony Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.

Najważniejsze założenia (autorem założeń jest MF)

  • Polska gospodarka dobrze poradziła sobie w czasie COVID-19, a w 2021 r. jako jedna z pierwszych w UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii. Wybuch wojny w Ukrainie pogorszył jednak ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego.
  • W 2022 r. oczekiwane jest tempo wzrostu PKB 3,8 proc., a w 2023 r. 3,2 proc. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0 proc. oraz 3,1 proc.
  • W 2022 r. obowiązuje jeszcze unijna ogólna klauzula wyjścia, czyli brak ograniczeń dla wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. W związku z działaniami rządu łagodzącymi skutki inflacji, zmianami w systemie podatkowym, wsparciem dla ukraińskich uchodźców i planowaną wypłatą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, deficyt nominalny zwiększy się do 4,3 proc. PKB.
  • W latach 2023-2025 założono redukcję deficytu nominalnego w minimalnym tempie wynikającym z unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu. Dzięki temu, w 2023 r. deficyt nominalny ukształtowałby się na poziomie 3,7 proc. PKB.
  • Prognoza deficytu na 2023 r. uwzględnia wytyczne Komisji Europejskiej, aby w przyszłym roku skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych.
  • Biorąc pod uwagę prowadzoną w UE dyskusję na temat ram fiskalnych oraz sytuację geopolityczną, nie wykluczone są  dalsze dostosowania tej reguły.
  • W kolejnych latach przewidywana jest redukcja deficytu nominalnego i długu sektora odpowiednio do 2,5 proc. PKB i 49,7 proc. PKB w 2025 r.
  • Komisja Europejska w ciągu najbliższych tygodni prawdopodobnie zaktualizuje wytyczne, by uwzględnić skutki konfliktu w Ukrainie dla gospodarki unijnej. Nowe wytyczne będą mogły być uwzględnione przy opracowywania projektu ustawy budżetowej na 2023 r.

Zobacz również: Część firm z „przesuniętym" rokiem podatkowym publikację informacji o strategii ma nadal przed sobą >>