Samorząd doradców odniósł się do projektu zmian rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

Zdaniem KRDP, projektodawca słusznie dostrzegł potrzebę dostosowania organizacji administracyjno-skarbowej obsługi podatkowych grup kapitałowych do praktyki ich funkcjonowania. W szczególności na pozytywną ocenę zasługuje zaproponowane scalenie rozliczeń podatkowych grup kapitałowych w ramach właściwości tego samego urzędu skarbowego.

Zobacz również: Do zmian w podatkach trzeba się przygotować >>

Wynajem mieszkania dla pracownika bez odliczenia VAT >>

500 zł kary za literówkę w JPK_VAT? >>

KRDP tłumaczy, że aktualnie podatkowe grupy kapitałowe są w zakresie podatku dochodowego obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę spółki dominującej. Natomiast w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej sprawy dotyczące podatku od towarów i usług są prowadzone przez urzędy skarbowe właściwe ze względu na miejsce siedziby podatnika.

W ocenie doradców zaproponowane zmiany powinny także skutkować wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji grupowego rozliczania VAT przewidzianej w art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

- Zgodnie z tą regulacją państwo członkowskie może uznać za jednego płatnika VAT grupę składającą się z dwóch lub więcej osób mających siedzibę na jego terytorium. Podmioty mogą być niezależne pod pod względem prawnym, muszą być jednak ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym – tłumaczy KRDP.