W sprawie chodziło o firmę, która wynajęła mieszkania służbowe dla swoich pracowników. Lokale były im udostępniane nieodpłatnie. Organ podatkowy w interpretacji z 30 listopada br., nr 0112-KDIL2-1.4012.462.2018.4.MK, uznał zatem, że wydatki firmy na ten cel nie mają związku z prowadzeniem działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Konsekwentnie odmówił więc spółce prawa do odliczenia VAT z faktur za wynajem. W opinii organu podatkowego bez znaczenia jest natomiast pośredni wpływ wydatków na czynności opodatkowane.

 


Powszechny problem w mieszkaniami

- Z zagadnieniem prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących najem lokali mieszkalnych przeznaczonych do nieodpłatnego udostępniania ich pracownikom związanych jest wiele problemów interpretacyjnych. Wątpliwości podatników powstają już na etapie kwalifikacji, czy sama usługa najmu powinna być w takim przypadku opodatkowana, czy też korzysta ze zwolnienia jako usługa w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe – tłumaczy Wojciech Jasiński, konsultant ds. podatkowych w ATA TAX.

Zobacz również:
Świąteczny prezent dla klienta ma skutki w VAT >>

Czy podatnik może sam dopisać brakujący numer NIP na fakturze? >>

Problematyczny brak odliczenia VAT

Jego zdaniem, uznanie jej za usługę zwolnioną od podatku pociąga za sobą konsekwencję w postaci braku możliwości odliczenia podatku z tytułu nabycia takiej usługi, nawet w przypadku, gdyby wynajmujący wystawiając fakturę, wykazał na niej należny podatek. Prawo do odliczenia nie przysługuje bowiem w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą jest zwolniona od podatku. Pomimo różnej interpretacji przepisów w tym zakresie przez organy podatkowe, z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż zwolnienie to nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy najemcą jest podmiot gospodarczy, który ze swej istoty nie ma celów mieszkaniowych.

Wiele pytań o rozliczenie VAT

Uznanie tego rodzaju najmu za opodatkowany nie rozwiązuje jednak wszelkich problemów. Rodzi się bowiem kolejne pytanie. Czy nabycie takiej usługi w celu nieodpłatnego udostępniania mieszkania pracownikom ma związek z czynnościami opodatkowanymi najemcy, a co za tym idzie czy daje mu prawo do odliczenia podatku VAT?

Jak tłumaczy Wojciech Jasiński, czynnością opodatkowaną jest m.in. odpłatne świadczenie usług. Za takie uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zwraca uwagę, że w wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej słusznie zauważył, iż nieodpłatne udostępnienie pracownikom lokali mieszkalnych wynajętych przez firmę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ służyć ono będzie realizacji celów gospodarczych. Podatnik więc nie będzie zobowiązany do opodatkowania samego faktu nieodpłatnego udostępniania lokalu swoim pracownikom.

Zdaniem eksperta, nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku z faktury wystawionej przez właściciela lokalu nie przysługuje, ponieważ nabycie usługi związane jest z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nieodpłatnym udostępnianiem lokalu pracownikom). Lokal mieszkalny nie jest przecież wynajmowany tylko po to, aby następnie udostępnić go nieodpłatnie pracownikom. - Działanie to ma bezpośrednie przełożenie na główny przedmiot aktywności gospodarczej podatnika, poprzez zwiększenie jego możliwości kadrowych, które osiąga dzięki zapewnieniu zagranicznym pracownikom możliwości stałego przebywania w pobliżu miejsca pracy – tłumaczy Jasiński. Nabywana usługa najmu jest więc związana z działalnością gospodarczą najemcy, a co za tym idzie, podatnikom w takiej sytuacji powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez wynajmującego.

Zobacz również:
Czy podatnik z faktury korekty może odliczyć VAT naliczony? >>

Odliczenie VAT naliczonego przed rejestracją podatnika >>
Czy z faktury zaliczkowej można odliczyć podatek naliczony? >>

Poparcie sądów administracyjnych

Krzysztof Kaźmierski, specjalista do spraw podatkowych w Sitech, zwraca jednak uwagę, że stanowisko organu podatkowego znajduje poparcie w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych. Jako przykład podaje nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 30 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1604/16). Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym nieodpłatne udostępnienie pracownikom miejsc w hotelu pracowniczym nie będzie stanowić odpłatnego świadczenia usług. Zdaniem sądu nieodpłatne udostępnianie miejsc pracownikom w hotelu pracowniczym nie będzie czynnością opodatkowaną – skutkującą powstaniem podatku należnego. Kaźmierski tłumaczy, że w takiej sytuacji nie następuje ani pobór podatku należnego, a co za tym idzie nie może mieć miejsce odliczenie podatku naliczonego. Dochodzi do przerwania bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy poniesionymi przez podatnika wydatkami powodującymi naliczenie podatku a działalnością gospodarczą skutkującą powstaniem podatku należnego.