Pytanie użytkownika LEX Biznes Księgowość:

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i jestem płatnikiem podatku VAT. Kupuję towar, ale na fakturze jest brak mojego numeru NIP (nazwa firmy jest prawidłowa). Czy mogę odliczyć podatek VAT i sam dopisać swój NIP?

 

Odpowiedź

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114 u.p.t.u., art. 119 ust. 4 u.p.t.u., art. 120 ust. 17 i 19 u.p.t.u. oraz art. 124 u.p.t.u.

Zobacz również: MF zapowiada likwidację w 2019 r. niektórych deklaracji VAT  >>

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.t.u., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

 


 

Kiedy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego?

W świetle powyższych regulacji w podobnej do Państwa sytuacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4.08.2017 r., 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ wyjaśnia, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 u.p.t.u.. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Czytaj też: WSA: Fikcyjne faktury nie mogą być podstawą kosztów uzyskania przychodu >>

 


 

Co nie stanowi podstawy do obniżenia podaku należnego?

W myśl art. 88 ust. 3a u.p.t.u., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  - stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  - podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  - potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 4. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 5. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

 

Co zrobić, gdy brakuje NIP?

Podsumowując, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że brak numeru NIP przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Niemniej jednak opisany błąd winien być skorygowany w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy podmiotami gospodarczymi prawidłowo oznaczonymi zgodnie z przepisami ustawy.

Wadliwość faktury w zakresie braku numeru NIP powinna być więc naprawiona albo poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury, albo na podstawie noty korygującej wystawionej przez odbiorcę faktury.

 

Możliwość dopisania NIP potwierdzają organy podatkowe

Możliwość wystawienia noty korygującej w przedmiotowym przypadku dopuszczają organy podatkowe (np. Interpretacja indywidualna z 9.08.2012 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-319/12-6/UNR).

W przedstawionej więc przez Państwa sytuacji, aby móc odliczyć podatek naliczony z faktury zakupu, wystarczającym będzie wystawienie przez Państwa noty korygującej z numerem NIP nabywcy i doręczenie jej kontrahentowi.

 

Więcej informacji znajdziesz w SIP LEX:

Jak rozliczyć transakcję gdzie wystąpiła faktura korekta, której nabywca nie odbiera? >

Faktury VAT - pojęcie „otrzymania” faktury - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >