Podatnikami uprawnionymi do skorzystania z odliczenia są podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, według jednolitej stawki 19-proc., a także opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest, aby podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i poniósł w roku podatkowym wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

 

Definicja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wydatki podlegające odliczeniu muszą zostać poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zgodnie z definicją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, która zawarta została w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zm.), za przedsięwzięcia termomodernizacyjne uznaje się przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Należy zaznaczyć, że z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy tylko budynków, których budowa została ukończona.

Zobacz również:
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej także dla małżonka >>

Limit ulgi termomodernizacyjnej osobno dla każdego podatnika >>

Limit odliczenia

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Wskazany limit obejmuje wszystkie budynki, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kwota 53 tys. zł odnosi się zatem do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wartość wydatków, które mogą ulec odliczeniu ustalana jest na podstawie faktur. Co ważne, faktura, na podstawie której dokonane zostanie odliczenie, wystawiona może zostać tylko przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Za kwotę poniesionego wydatku przyjmuje się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług. Zasada ta znajduje zastosowanie tylko w przypadku, gdy podatek VAT nie został odliczony na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej wymienione zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489).

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z dnia 9 września 2019 r. podatnik, który finansuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego kredytem bankowym lub kredytem udzielonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, może odliczyć całość poniesionych wydatków, które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć jednak kwoty 53 tys. zł.

 

 

Termin odliczenia ulgi termomodernizacyjnej

Możliwość odliczenia wydatku na przedsięwzięcie termomodernizacyjne uwarunkowana jest zakończeniem takiego przedsięwzięcia w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W sytuacji, gdy podatnikowi nie uda się zrealizować przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie trzech kolejnych lat, obowiązany jest on do zwrotu ulgi w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku, odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 


 

Warunki stosowania ulgi termomodernizacyjnej

Możliwość odliczenia ulgi została ograniczona wśród podatników, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dotyczy to dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Dodatkowo, aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, podatnik nie może zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jak również odliczyć wydatków od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnić wydatków w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Są to więc zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji podatku od towarów i usług).

 

Wykazanie ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Kwota odliczenia, która nie może zostać odliczona w jednym roku ze względu na brak pokrycia w dochodzie (przychodzie w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego) podatnika, może zostać odliczona w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Zwrot ulgi

Należy pamiętać, że istnieją sytuacje, w których podatnik zmuszony będzie do zwrotu zastosowanego odliczenia. Jedna z takich sytuacji może nastąpić, gdy podatnik otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Drugą sytuacją natomiast jest, wspomniana już wcześniej, kwestia niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W pierwszej sytuacji podatnik zobowiązany jest do doliczenia kwot poprzednio odliczonych do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin. W drugiej natomiast doliczenia kwot poprzednio odliczonych do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym nastąpił zwrot.

Karolina Demska, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce