‒ Sprawa jest mocno nietypowa. Samo określenie jej przedmiotu wskazuje, że z takimi sprawami nie mamy często do czynienia ‒ powiedziała na wstępie przedstawiania ustnych motywów wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2019 r. sędzia NSA Danuta Oleś, sprawozdawca w sprawie.

Ulga na złe długi do wykorzystania

O oddalenie skargi kasacyjnej jako bezzasadnej wnioskował radca prawny Damian Durys, pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej. ‒ Nie ma takiej możliwości, aby organy podatkowe podzieliły się tymi kwotami z podatnikiem ‒ argumentował na rozprawie Damian Durys. Jak podkreślał, podatnik może natomiast skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Na jego podstawie podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

 

Zwrot pieniędzy nie jest możliwy

NSA przyznał rację pełnomocnikowi organu podatkowego. Jak powiedziała sędzia NSA Danuta Oleś, stanowisko organów podatkowych i sądu I instancji (czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – przyp. red.), jest prawidłowe. Organy podatkowe nie mogły uczynić zadość wnioskowi podatnika, będącego przedsiębiorcą, w którym wezwał urzędy skarbowe do przekazania mu środków pieniężnych odzyskanych z tytułu podatku VAT od jego kontrahentów zalegających z zapłatą (dłużników było w sumie 29). Bo, jak tłumaczyła sędzia NSA Danuta Oleś, przepisy w ogóle nie przewidują takiej instytucji.

Zobacz również:  Split payment wkrótce obowiązkowy >>

Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności >>

Ulga na złe długi - prawo do skorzystania >>

Odwrotne obciążenie VAT źródłem ciągłych sporów z fiskusem >>

Podział kwoty na netto i VAT

Co ciekawe, w swoim piśmie do urzędów skarbowych skarżący powołał się na art. 89a ustawy o VAT, twierdząc, że jeśli organ podatkowy - na skutek skorzystania przez podatnika z tzw. ulgi na złe długi - dokona czynności sprawdzających u dłużnika tego podatnika i uzyska w wyniku podjętych działań jakieś kwoty, to powinien dokonać ich podziału na kwotę netto i kwotę podatku od towarów i usług. Następnie część stanowiącą kwotę netto organ podatkowy powinien zwrócić podatnikowi, a część stanowiącą podatek - zarachować na poczet podatku należnego, który podatnik w świetle art. 89a ust. 4 ustawy o VAT obowiązany jest uiścić w związku z otrzymaniem od dłużnika zapłaty po dokonaniu uprzednio korekty podatku na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy.

Wyrok NSA z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt I FSK 71/17