Nowe przepisy zmieniają obowiązujące dotychczas rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519)

Nowe regulacje dostosowują dotychczas używaną w rozporządzeniu klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów, a także porządkują niektóre zagadnienia.

Klasyfikacja PKWiU tylko do końca grudnia 2020 roku

Używana wcześniej klasyfikacja obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. na podstawie par. 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), stąd konieczność zmiany przedmiotowego rozporządzenia.

W par. 4 w ust. 1 w pkt 1 wprowadzono następujące zmiany:

 1. lit. b-g przełożono PKWiU 2008 na kody CN, w tym w lit. c oraz g dostosowano nazwy towarów do grupowania CN, w związku tym uległy one niewielkim modyfikacjom;
 2. lit. i dostosowano do brzmienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret drugie ustawy; w ustawie o VAT towary te nie zostały przełożone na CN, w związku z tym w rozporządzeniu dokonano ich przeklasyfikowania na PKWiU 2015;
 3. lit. n oraz lit. o przełożono PKWiU 2008 na kody CN.

 


Nowe kody CN

Oznacza to, że zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie będzie się stosować do dostaw:

 • b)     części do silników objętych kodem CN 8409 91 00 i 8409 99 00,
 • c)     silników do napędu pojazdów i motocykli (kod CN ex 8407, ex 8408 20),
 • d)     nadwozi do pojazdów silnikowych (kod CN 8707),
 • e)     przyczep i naczep (kod CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (kod CN 8609 00),
 • f)     części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (kod CN 8716 90),
 • g)     części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(kod CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (kod ex CN 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych),
 • i ) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11),
 • n)     wyrobów tytoniowych (kod CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • o)     perfum i wód toaletowych (kod CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Zobacz również: MF objaśnia zasady rozliczania VAT przy unijnych dostawach >>

 

W par. 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. i dostosowano PKWiU 2015 w zakresie usług związanych z wyżywieniem.

Nowelizacja rozporządzenia uchyliła także par. 6 i 7. Dotyczyły one okresu przed 1 maja 2019 r. Przepis par. 6 rozporządzenia miał zastosowanie do 30 kwietnia 2019 r. Późniejsze przepisy nie przewidywały już obowiązku zgłaszania przez podatnika do urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

Co istotne, projekt nie wprowadza merytorycznych zmian w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Jest opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 2317.