Projekt nowelizacji obejmuje głównie zmiany w zakresie przepisów regulujących środki zaskarżenia, egzekucję z majątku wspólnego małżonków, egzekucję z majątku dłużnika rzeczowego, zbieg egzekucji, egzekucję z pieniędzy, egzekucję z ruchomości, egzekucję z rachunków bankowych oraz wykonywanie przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora lub są w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym.

Dług spłaci mąż albo żona

Organ egzekucyjny przyjmie spłatę długu gotówką lub bezgotówkowo. Nowelizacja przewiduje ponadto, że wpłatę na rzecz organu egzekucyjnego należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych będą mogły dokonać również inne podmioty, a nie tylko dłużnik. Chodzi tu o: małżonka zobowiązanego, aktualnego właściciela rzeczy lub prawa majątkowego obciążonego hipoteka przymusową lub zastawem skarbowym albo inny podmiot działający na rzecz zobowiązanego. Dotychczasowe przepisy ustawy nie regulowały tej kwestii. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, jedynie art. 64c § 4e daje obecnie możliwość zapłaty kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych zastawem skarbowym lub hipoteką, przez aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej, niebędącego zobowiązanym. Brak zaś przepisów umożliwiających dokonanie w toku egzekucji zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych przez inne podmioty niż zobowiązany.

Nowa zasada ma być niejako powtórzeniem reguły obowiązującej od stycznia 2016 r. w przepisach ordynacji podatkowej, zgodnie z którą możliwa jest zapłata podatku przez inne podmioty niż zobowiązany.

Zobacz również: MF przygotowuje wielką reformę egzekucji administracyjnej >>

- Celem wprowadzonej regulacji jest dążenie do szybkiego i efektywnego zakończenia postępowania egzekucyjnego, jak również zapobieżenie podejmowaniu dalszych czynności egzekucyjnych zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, wiążących się z dolegliwością czy uciążliwością, tak dla zobowiązanego, jak i dłużnika rzeczowego. Zmiana jest zatem korzystna dla zobowiązanego, dłużników rzeczowych, jak i dla wierzyciela – tłumaczą autorzy projektu.

 

Poczta nie będzie już niezbędna

Nowelizacja przewiduje także zmiany w przepisach kodeksu postępowania karnegoChodzi o wprowadzenie możliwości doręczania wezwań, zawiadomień oraz innych pism również przez pracownika organu egzekucyjnego. Z uzasadnienia do projektu wynika, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest uzasadnione ograniczaniem kosztów postępowania. - Projektowany przepis uwzględnia, że w toku zabezpieczenia realizowanego przez naczelnika urzędu skarbowego na wniosek sądu lub prokuratora, pracownik tego naczelnika ma bezpośredni kontakt ze zobowiązanym. Zatem pracownik ten powinien mieć możliwość doręczania zobowiązanemu wskazanych powyżej dokumentów, bez konieczności korzystania z operatora pocztowego – czytamy z uzasadnieniu.