Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Małżonkowie złożyli wspólne zeznanie podatkowe za rok 2009, w którym dochody wykazał za ten rok tylko małżonek. Jednocześnie wystąpili o zwrot nadpłaty. W toku czynności sprawdzających organ podatkowy stwierdził, że na dzień złożenia zeznania jeden z małżonków ma zaległość podatkową, wynikającą z zeznania PIT-38 za 2007 r. Termin płatności tego podatku upłynął 30 kwietnia 2008 r.

Postanowienie i decyzja organów podatkowych

Organ wydał postanowienie o zaliczeniu kwoty nadpłaty na poczet owej zaległości podatkowej, ciążącej na ma małżonce podatnika z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodzących z jej majątku odrębnego, tj. akcji otrzymanych w drodze spadku. Ponadto wydana została decyzja o odmowie zwrotu nadpłaty, z powodu zarachowania jej na poczet zaległości podatkowych małżonki podatnika.

Małżonkowie zaskarżyli decyzję, zarzucając jej m.in. błędną interpretację na niekorzyść podatnika art. 92 par. 3 ordynacji podatkowej, że podatnik ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka, wynikające z jego zaległości podatkowych, dotyczących odrębnego zeznania podatkowego, powstałego w wyniku sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku i stanowiących majątek odrębny małżonka.

 

Podatnik-małżonek argumentował, że w zeznaniu za 2009 r. rozliczył się on tylko sam, korzystając ze szczególnej formy rozliczenia, a nie jak stwierdził organ, że małżonkowie dokonali wspólnego rozliczenia uzyskanych dochodów.

Organ II instancji utrzymał w mocy decyzję.

Wyrok WSA w Krakowie nieprzychylny podatnikom

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie. Sąd w wyroku z 19 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Kr 1473/17 oddalił skargę. WSA stwierdził, że bezspornym był fakt, że na dzień złożenia zeznania konto żony podatnika obciążała zaległość podatkowa i z tej przyczyny nastąpiło zaliczenie spornej nadpłaty na poczet tej zaległości. Wydane zostało i doręczone podatnikom postanowienie w tej sprawie i rozstrzygniecie to nie podlegało zaskarżeniu. Sąd podkreślił, że decyzja o odmowie zwrotu nadpłaty była już tylko skutkiem tego postanowienia.

Zobacz również:
Akt notarialny jako dowód pożyczki to za mało >>

NSA: Interpretacja nie może pomagać w unikaniu płacenia podatków >>

NSA po stronie organów skarbowych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatników. Sąd podzielił argumentację organów skarbowych i WSA w Krakowie. NSA potwierdził, że skarżący wraz z małżonką, na wniosek wyrażony we wspólnie złożonym zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2009, stali się solidarnymi wierzycielami z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże korzystanie z uprzywilejowanej formy opodatkowania nie mogło stanowić ochrony przed wypełnieniem ciążących na drugim z małżonków zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Nie miał znaczenia fakt, że zobowiązania dotyczyły odrębnego majątku podatnika, otrzymanego w drodze spadku.

 


 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2019 r. sygn. akt II FSK 3113/17