Prezydent miasta ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r. dla podatnika. Organ w decyzji wskazał też współmałżonka podatnika jako stronę postępowania. Osoba ta również była współwłaścicielem nieruchomości, której dotyczyła decyzja. Skarżący wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ odwoławczy utrzymał jednak w mocy wydaną decyzję. Podatnik następnie wniósł skargę do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił obie wydane w sprawie decyzje. Sąd administracyjny zwrócił uwagę, że skarga okazała się zasadna, choć nie z przyczyn w niej podniesionych. Sąd nie jest związany granicami skargi, co oznacza, że dokonuje on oceny decyzji pod kątem legalności, nawet jeśli określony zarzut nie wynika ze skargi.

Przeczytaj w LEX: Współwłasność nieruchomości a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe >

Podatek od nieruchomości płacony przez małżonków

Kluczowym w sprawie był przepis art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na jego podstawie, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

 


W orzecznictwie uznaje się, że we współwłasności podatnikami podatku od nieruchomości są zasadniczo wszyscy współwłaściciele. Na wszystkich z nich ciąży solidarnie obowiązek podatkowy od nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli nieruchomości jest więc osobiście odpowiedzialny za całość zobowiązania podatkowego. Jednocześnie uiszczenie przez jednego ze współwłaścicieli całości podatku, zwalnia pozostałych. Zatem, organy nie ustalają podatku od nieruchomości częściowo dla każdego ze współwłaścicieli - osób fizycznych. Takie zapatrywanie wyraził w szczególności WSA w Rzeszowie w wyroku z 3 grudnia 2011 r. w sprawie I SA/Rz 717/11. WSA w Poznaniu zwrócił uwagę, że w analogicznym stanie faktycznym zapadło orzeczenie tego sądu wydane 7 lutego 2019 r. w sprawie I SA/Po 996/18. Sąd wówczas uchylił decyzje.

 

Doręczanie decyzji podatkowych, gdy więcej właścicieli

W orzecznictwie zauważa się, że gdy nieruchomość stanowi współwłasność, to postępowanie powinno toczyć się z udziałem wszystkich współwłaścicieli. Tak wydana decyzja, która stwierdza solidarny obowiązek podatkowy, powinna być doręczona wszystkim współwłaścicielom. Powyższe wynika z wyroku WSA w Szczecinie w sprawie I SA/Sz 927/12. Oznacza to, że w decyzji (skierowanej do jednego z właścicieli) nie można opodatkować udziału we własności nieruchomości. Stronami tego postępowania są bowiem wszyscy współwłaściciele części ułamkowych gruntu. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe. Zasad tych nie zmienia to, że współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie pozostający w rozdzielności majątkowej.

Zobacz również:
WSA: Dorosła siostra odbierze polecony >>

WSA: Fiskus nie musi znać numeru telefonu podatnika >>
 

Małżonek jako współwłaściciel nieruchomości

Gdy małżonkowie są współwłaścicielami gruntu, to nie są oni łącznie zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości. Każdy z małżonków powinien otrzymać od organu podatkowego decyzję odrębną, gdy chodzi o nieruchomość wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. W obu decyzjach należy wskazać podatek w jednej kwocie i nie można dokonywać jej rozdzielenia. Nie można też wymierzyć małżonkom podatku w jednej decyzji i doręczyć ją tylko jednemu z nich. Praktyka, którą zastosował organ była niezgodna z przepisami - podkreślił sąd. Organ nie może decydować o tym, który z małżonków ma być wskazany w decyzji jako podatnik. Osoby pominięte w postępowaniu podatkowym mogą wnieść o wznowienie postępowania. Prezydent Miasta skierował zaś decyzję tylko do jednego z małżonków, choć oboje powinni mieć status stron i otrzymać decyzje - każde z osobna.

Wyrok WSA w Poznaniu z 20 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Po 972/18

Przeczytaj w LEX: Podatnicy podatku od nieruchomości >