Przykładem może być przygotowana odpłatnie przez doradcę podatkowego opinia podatkowa zawierająca rekomendację, by podatnik wskazał w deklaracji na podatek od nieruchomości budynki, budowle i grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej jako zwolnione z opodatkowania. Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynki, budowle i grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, są zwolnione z opodatkowania.

Zobacz również: Coraz więcej objaśnień podatkowych, ale lepiej czytać ustawy >>

Podatek od nieruchomości do raportu

Tym samym w stosunku do takich nieruchomości nie powstanie zobowiązanie podatkowe, a to wypełnia przesłankę korzyści podatkowej w rozumieniu przepisów o MDR. W związku powyższym, gdy przygotowana rekomendacja będzie dotyczyć nieruchomości o wartości przekraczającej 2,5 mln euro to wówczas na doradcy podatkowym jako promotorze będzie spoczywał obowiązek zaraportowania schematu podatkowego.

Sprawdź w LEX: Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczące linii kolejowych >

Obowiązek powstanie również w przypadku przychody lub koszty podatnika albo wartość jego aktywów przekroczy w roku poprzedzającym lub bieżącym roku obrotowym równowartość 2,5 mln euro lub gdy podatnik będzie podmiotem powiązanym z podmiotami spełniającymi powyższe kryteria.

 

Ważny moment rozpoczęcia użytkowania

Podobna sytuacja będzie w przypadku, gdy doradca podatkowy zarekomenduje reklasyfikację danego obiektu z kategorii budowli na budynek, przez co zmieni się podstawa opodatkowania oraz wysokość należnego podatku od nieruchomości. Z kolei rekomendacja doradcy podatkowego, by przełożyć z grudnia na styczeń rozpoczęcie użytkowania budynku przed jego ostatecznym wykończeniem, skutkować będzie przesunięciem o cały rok podatkowy powstania zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Zgodnie z przepisami MDR odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego stanowi korzyść podatkową. Wobec tego taka rekomendacja również może podlegać obowiązkowi raportowania schematów podatkowych.

Zobacz w LEX: Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >

 


30 dni na złożenie raportu

Raportowanie w ramach MDR powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

Zobacz w LEX: Kiedy i jak powiadamiać o schematach podatkowych? >