Ulga dla pracujących seniorów zwana PIT-0 dla seniora została wprowadzona od stycznia br. w ramach reformy tzw. Polskiego Ładu. Choć uregulowania tej ulgi wydawały się jasne, okazało się, że też wzbudziły pewne wątpliwości w praktyce jej stosowania, jak większość przepisów tej reformy. A podatnicy szukali ratunku u fiskusa, kierując wnioski o interpretacje indywidualne.

Jest prawo d emerytury i jest praca

Pojawiły się już pierwsze interpretacje skarbówki dotyczące tej ulgi. Wątpliwości miała kobieta mająca 63 lata, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Ma ona ustalone prawo do emerytury, ale jej nie pobiera.

Sprawdź też: Polski Ład – Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent >>>

Od stycznia 2022 r. spełnia warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów i korzysta z tzw. PIT-0 dla seniora na podstawie oświadczenia złożonego płatnikowi. W bieżącym roku zamierza jednak rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę – podjąć emeryturę zawieszoną. Zgodnie z przepisami branżowymi podatniczce będzie wówczas przysługiwała odprawa emerytalna w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia brutto. W sumie - za przepracowane miesiące plus ta 6-miesięczna odprawa będzie to kilkanaście pensji zwolnionych z podatku dochodowego.

WZÓR DOKUMENTU: Oświadczenie dla potrzeb zwolnienia dla seniorów >

I tu pojawiła się pewna istotna wątpliwość, z którą podatniczka zwróciła się do organów skarbowych. Zapytała fiskusa czy w sytuacji, gdy przez znaczą część roku skorzysta z ulgi dla pracującego seniora, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę to wówczas straci prawo do tej ulgi i będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?

Powstała też wątpliwość, czy jeśli miałaby mieć miejsce taka sytuacja, to czy powinna wycofać oświadczenie od płatnika i nie korzystać z ulgi, aby uniknąć dopłaty podatku?

Podatniczka uważała, że zmiana statusu z pracownika uprawnionego do ww. ulgi na emeryta w trakcie roku podatkowego nie powinna powodować, że zapłaci wówczas niepobrany podatek, ponieważ wynagrodzenie ze stosunku pracy i emerytura to dwa odrębne źródła dochodów.

Sprawdź też: Czy całość wynagrodzeń wypłaconych przed złożeniem wniosku o emeryturę do ZUS jest zwolniona od podatku w ramach ulgi dla seniora? >

 


Skarbówka wyjaśnia z korzyścią dla podatników

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację podatniczce w interpretacji z 10 czerwca br. 0115-KDIT2.4011.316.2022.1.HD. Stwierdził, że w sytuacji, gdy przez znaczą część roku podatniczka skorzysta z ulgi dla pracującego seniora, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę, to nie straci prawa do tej ulgi i nie będzie zobowiązana zapłacić podatku od kwoty, która została zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to jest limitowane – dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Dyrektor KIS przypomniał, że uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów. Analizowany przepis przewiduje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiągniętych przez te osoby ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w ramach tzw. IP Box-a.

Czytaj także: Pracujących emerytów przybywa, ale rzeczywisty wiek emerytalny nadal niski>>

Eksperci: Interpretacja korzystna, ale pozostawia pewną wątpliwość

Zdaniem ekspertów Polski Ład nie był prostym zagadnieniem dla milionów podatników i już od samego początku obawiano się, iż będzie powodem składania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. - Tym razem nadal pracujący emeryci (aczkolwiek niepobierający emerytury) mogą dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o swych dochodach i sytuacji podatkowej oraz przyszłym zeznaniu podatkowym, składanym wiosną 2023 roku za rok podatkowy 2022 – stwierdza Agnieszka Czernik, doradca podatkowy.

 Ekspertka podkreśla, że pomimo, iż zeznanie podatkowe składane jest za rok podatkowy, a nie za poszczególne miesiące, kwartały i półrocza, zaś art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT stanowi o roku podatkowym, to pracownik – emeryt wcale nie musi korzystać z tego zwolnienia przez cały rok. - Podatnik może skorzystać ze zwolnienia tylko przez kilka miesięcy w roku podatkowym, aby następnie zrezygnować ze zwolnienia, rezygnując jednocześnie z pracy i zacząć pobierać już opodatkowaną emeryturę – zauważa Agnieszka Czernik. Dodaje, że uświadomiono podatnikowi, iż dochody z pracy oraz dochody z emerytury to dwa różne źródła dochodów. Nie sumujemy ich, nie traktujemy łącznie celem przyznania lub odebrania prawa do ulgi.

- Ponadto, jeżeli w roku podatkowym (przez jego część) spełnialiśmy warunki zwolnienia z podatku, to do momentu przekroczenia limitu 85 528 zł nie ryzykujemy ani zapłatą podatku od kwoty dochodu uprzednio zwolnionej, ani też utratą prawa do ulgi – stwierdza Agnieszka Czernik.

Zwraca uwagę na jedną wątpliwość, a raczej nieścisłość: użycie przez Dyrektora KIS określenia „przez znaczną część roku”. - Czyżby to miało jednak oznaczać ograniczenie czasowe, zawężenie interpretacyjne, przyznające uznaniowo pracownikom – emerytom zwolnienie z podatku tylko wtedy, gdy korzystają z niego przez minimum 7 miesięcy w roku (większość 12-miesięcznego okresu), natomiast wówczas, gdy korzystają z niego przez 5 miesięcy w roku, miałoby być im to prawo odebrane – zastanawia się ekspertka.

Kolejna ekspertka podkreśla, że warto zwrócić uwagę, iż zwolnienie dla pracujących seniorów obejmuje całość przychodu uzyskiwanego przez seniora w ramach stosunku pracy. Wskazuje, że zdaniem dyrektora KIS, wyrażonym w interpretacji z 5 maja 2022 r., (0114-KDIP3-2.4011.312.2022.1.MR), zwolnienie będzie przysługiwało podatnikowi, który w ramach wymienionych w tym przepisie rodzajów aktywności zawodowej (uzyskiwanych źródeł przychodów) jest objęty tytułem ubezpieczeń społecznych.

 

 

- Przy czym, przepisy nie różnicują tego tytułu, co oznacza, że podatnik, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z nagrody jubileuszowej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania PIT-0 dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy, oczywiście do wysokości kwoty 85.528 zł – podkreśla Karolina Kubista, adwokat w JKP.Legal.

Ekspertka zwraca uwagę na istotną kwestię, że podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej mogą skorzystać też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł rocznie.

- Pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą zatem płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków. Słusznie przyjął Dyrektor KIS w komentowanej interpretacji, że przejście przez podatnika na emeryturę w trakcie roku podatkowego nie może skutkować utratą prawa do ulgi w odniesieniu do dochodów osiągniętych z tytułu wykonywanej pracy przed przejściem na emeryturę – stwierdza adwokat Karolina Kubista.