Podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Pojęcia otrzymania faktury nie należy jednak rozumieć zawężająco, jako samego dostarczenia jej do nabywcy, lecz jako dostarczenie jej nabywcy i zapoznanie się przez niego z treścią dokumentu. Taki wniosek wynika z wydanej niedawno interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB3-3.4012.534.2019.1.PJ.

Dotyczyła ona odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku otrzymania drogą mailową potwierdzenia odbioru wiadomości, która w załączeniu zawierała fakturę korygującą w formacie pdf, można uznać, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury korygujące - zasady wystawiania >

Faktura korygująca czasami niezbędna, potwierdzenie zawsze konieczne

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług, ponieważ zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku u dostawcy. Wyjaśnił również, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi jednak posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej oraz wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał. Organ podatkowy zaznaczył dodatkowo, że przepisy ustawy o VAT nie precyzują, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Istotne jest jednak, aby sprzedawca towarów lub usług, dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży, posiadał informację, z której jednoznacznie by wynikało, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Zobacz również: Nowy JPK_VAT z deklaracją już od kwietnia >>

Potwierdzenie otrzymania maila może wystarczyć

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy przypomina, że co do zasady, obniżenie podstawy opodatkowania VAT następuje w tym okresie rozliczeniowym, w którym nabywca towaru bądź usługi otrzymał fakturę korygującą.

Czytaj w LEX: Faktury korygujące w księgach rachunkowych >

Ekspert zwraca też uwagę, że od pewnego czasu organy podatkowe potwierdzają, że w przypadku faktury korygującej dostarczanej drogą elektroniczną, takim dowodem potwierdzenia odbioru może być informacja o otrzymaniu przez nabywcę faktury korygującej mailem. Chodzi tu o potwierdzenie automatyczne, generowane w momencie odbioru wiadomości mailowej.

 

Liberalne stanowisko fiskusa

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentował już podobne, a nawet bardziej liberalne, stanowisko w innych interpretacjach – zauważa Radosław Maćkowski, doradca podatkowy i współtwórca MVP TAX. Jako przykład wskazuje interpretację nr 0114-KDIP1-3.4012.51.2019.1.JG z 15 lutego 2019 r. Organ podatkowy uznał w niej, że w przypadku faktur korygujących in minus wystawianych przez podatnika w formie elektronicznej, które zostaną udostępnione przez wystawcę (za uprzednią zgodą klienta) na jego indywidualnym koncie w panelu klienta i które zostaną dodatkowo przesłane jako załączniki do wiadomości elektronicznej, momentem uzyskania potwierdzenia otrzymania faktur przez klienta będzie mogła być uznawana przez wystawcę chwila umieszczenia dokumentów w portalu.

 


Należyta staranność wymagana

- Warto jednak zwrócić uwagę na wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrok z 5 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 230/17. Sąd potwierdził w nim, że ewentualny brak otrzymania komunikatu zwrotnego o dostarczeniu wiadomości przy równoczesnym braku otrzymania komunikatu o błędzie w procesie dostarczania wiadomości (e-mail), nie może być uznany za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta – zauważa Arkadiusz Łagowski.

Jego zdaniem, podatnik powinien w takich sytuacjach wskazać na okoliczności, które świadczyłyby o tym, że podjął jakiekolwiek działania zmierzające do uzyskania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towarów. Istotne jest zatem dochowanie należytej staranności, aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z jej treścią.