Nowy organ kontroli ma zapewnić skuteczny system monitorowania działalności firm audytorskich. Zdaniem resortu finansów, obecnie funkcjonujący system nadzoru publicznego nad działalnością firm audytorskich opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy. Organem nadzoru publicznego jest Komisja Nadzoru Audytowego (KNA). Jak podkreśla MF, znaczna część zadań z zakresu nadzoru publicznego jest wykonywanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), pod nadzorem KNA. Obecnie KNA nie ma wystarczających narzędzi pozwalających na sprawdzanie jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w zakresie np. związanym z prospektami emisyjnymi obecnych lub przyszłych emitentów papierów wartościowych.

Zobacz również: Doradcy podatkowi bronią tajemnicy zawodowej >>

Trzeba ustalić granice optymalizacji podatkowej >>

Działalność PIBR wymaga naprawy

Według MF, analiza działań podejmowanych w zakresie nadzoru PIBR nad usługami innymi niż badanie ustawowe, pokazuje, iż samorząd zawodowy nie podejmował dotychczas działań w tym zakresie. Jak podkreśla MF, w ciągu roku funkcjonowania ustawy o biegłych rewidentach, PIRB nie podjął uchwały o zakresie kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych, niż badania ustawowe np. przeglądy sprawozdań finansowych jednostek i badania historycznych informacji finansowych zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, co uniemożliwiło przeprowadzanie kontroli wykonywania tego rodzaju usług.

Zobacz więcej: Nowa agencja będzie sprawdzać biegłych rewidentów >>

 


Minimalizacja ryzyka głównym celem

Zdaniem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dla właściwej realizacji publicznego nadzoru nad działalnością biegłych i firm audytorskich niezbędne jest współdziałanie instytucji państwa z organami samorządu zawodowego. Samorząd proponuje, aby nadzór publiczny, realizowany przez nowo powołaną Polską Agencję Nadzoru Audytowego, skoncentrowany był na minimalizacji ryzyka systemowego związanego z jednostkami zaufania publicznego, przy rozszerzeniu tej kategorii na nowe podmioty i objęciu nadzorem wszystkich firm audytorskich.

Biegli rewidenci wskazują, żeby pozostawić Krajową Komisję Nadzoru, która nadzorowałaby pozostałe firmy i kategorie usług. Zwracają także uwagę na nierówność, jaką wprowadziłoby objęcie nadzorem i opłatą roczną z tytułu nadzoru usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów. Te same usługi wykonywane przed podmioty inne niż firmy audytorskie nie podlegałyby opłacie, nadzorowi czy standardom technicznym. - Będzie to miało odzwierciedlenie w różnicy poziomu kosztów takiej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu. Tym samym wpłynie na cenę oferowaną przez te podmioty, tworząc sytuację nierównej konkurencji – podkreśla PIBR. Zdaniem samorządu, skutkiem zmian w przepisach i powołania nowej instytucji nadzoru, będzie koncentracja rynku usług audytorskich.

Zobacz również: Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji >>

Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta >>

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za rzetelność dowodów księgowych >>