Istotą problemu jest obowiązek implementowania do polskich regulacji prawnych przepisów unijnych dotyczących tzw. mandatory disclosure rules (MDR). Chodzi o obowiązek raportowania do organów podatkowych stosowanych schematów podatkowych, dzięki którym można obniżyć wysokość płaconych podatków.

- Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, wprowadzenie instytucji MDR powinno zostać dokonane z poszanowaniem istoty i zakresu tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, a planowany obowiązek raportowania schematów podatkowych może być zaakceptowany tylko wówczas, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego – tłumaczy Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodniczący Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP.

 

 


 

Krytyczne uwagi KRDP do projektu ordynacji podatkowej

Zdaniem doradców podatkowych sprzeczne z zasadą ochrony tajemnicy zawodowej wydają się przede wszystkim proponowane zmiany dotyczące traktowania zobowiązania do zachowania poufności oraz specyficznych sposobów określenia wynagrodzenia w relacji doradca – klient jako „ogólnych cech rozpoznawczych” schematów podlegających raportowaniu, podczas gdy zawarcie w umowie/uzgodnieniu klauzuli poufności wynika z istoty zawodu zaufania publicznego. Doradcy podkreślają, że to właśnie pełna poufność umożliwia przekazanie przez klienta przedstawicielowi danego zawodu zaufania publicznego wszelkich informacji w celu wypracowania przez doradcę najodpowiedniejszych dla klienta rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawem.

 


Problematyczne wydaje się także zdefiniowanie zakresów pojęć „promotor” i „wspomagający” jako podmiotów zobowiązanych do raportowania. Samorząd doradców zwraca uwagę, że w otwartym katalogu tych podmiotów uwzględniono również te, które mogą nie posiadać odpowiedniej wiedzy niezbędnej do wypełnienia tego obowiązku, i które nie są ponadto związane tajemnicą zawodową w takim stopniu, jak doradca podatkowy m.in. pracownicy banków czy instytucji finansowej. - Katalog ten może więc przyczyniać się w istocie do obchodzenia instytucji tajemnicy zawodowej przysługującej zawodom zaufania publicznego (informacje, które w przypadku doradcy podatkowego objęte są tajemnicą, będą raportowane przez inne podmioty tą tajemnicą nieobjęte działające w charakterze „promotorów” albo „wspomagających” – tłumaczą doradcy.

Ustawodawca bagatelizuje tajemnicę zawodową

Doradcy zwracają dodatkowo uwagę na nieprecyzyjne przesłanki zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy. Wskazują, że nowe regulacje mają stanowić wyjątek od zasady ochrony wynikającej z dochowania tajemnicy zawodowej, powinny zatem być maksymalnie precyzyjne, tak aby podatnicy mieli dokładną wiedzę, jakie informacje ma obowiązek ujawnić przedstawiciel zawodu zaufania publicznego. Dodatkowo kary przewidziane z tytułu braku przekazania informacji mogą być odbierane jako dużo bardziej dotkliwe aniżeli sankcje przewidziane za naruszenie tajemnicy zawodowej (gdzie najwyższą karą jest utrata prawa wykonywania zawodu), co przy braku precyzji regulacji może prowadzić do raportowania z naruszeniem ochrony tajemnicy zawodowej z obawy przed odpowiedzialnością karną skarbową.

Zobacz również: Więcej pieniędzy dla doradców podatkowych >>

MF chce informacji o optymalizacjach podatkowych >>

Raportowanie starszych transakcji

Problematyczny – zdaniem doradców – jest także fakt, że planowane przepisy przejściowe nakładają obowiązek raportowania o zdarzeniach sprzed wejścia w życie ustawy, a zatem w sposób istotny podważają zaufanie w przekazywaniu informacji przedstawicielom zawodów zaufania publicznego. Potencjalnie ustawodawca może pod rygorem sankcji karnych nakazać w każdej chwili ujawnienie informacji objętych na moment ich przekazywania tajemnicą zawodową.

Zobacz również: Reklamowanie usług doradztwa podatkowego >>

Nowa ordynacja podatkowa jest efektem kilkuletnich prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego pod kierunkiem prof. Leonarda Etela. Jego zdaniem konieczne jest przywrócenie zaufania w kontaktach organów podatkowych i podatników. Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie w 2020 r.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych zakłada także projekt nowelizacji ustaw podatkowych. Raportowanie schematów podatkowych już od stycznia 2019 r. Zobacz więcej. >>