Zamierzamy wprowadzić opłaty za parkowanie na drogach.
Jakie elementy musi zawierać bilet parkingowy, aby parkujący mógł odliczyć podatek VAT, zawarty w cenie biletu?
Bilet parkingowy nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie usługi parkingowej. W tym przypadku, dokumentem właściwym do skorzystania z prawa do odliczenia będzie faktura VAT wystawiona Podatnika (tj. podmiot świadczący ww. usługę).
Udzielając odpowiedz na pytanie Podatnika w pierwszej kolejności należy wskazać, iż w myśl art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku VAT naliczonego jest wyłącznie faktura VAT (w tym również faktura VAT wewnętrzna) lub dokument celny (w przypadku importu towarów).

Jednakże, w niektórych przypadkach możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT zachodzi również wtedy, gdy zakup danej usługi (towaru) nie został udokumentowany fakturą VAT, lecz innym dokumentem. Tego rodzaju przypadki określone zostały w § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.). W świetle ww. przepisu za fakturę uznaje się również:
- bilety jednorazowe wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób;
- dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej;
- dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku;
- dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi;
- rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur
jeżeli ww. bilety, dowody i dokumenty zawierają dane określone szczegółowo w § 20 r.z.n.p.

Z racji tego, że § 20 r.z.n.p. nie wymienia w ogóle biletu parkingowego, jako dokumentu równoważnego fakturze, stwierdzić należy, iż dokonanie w oparciu o tego rodzaju bilet odliczenia kwoty podatku VAT, określonej w jego treści, jest niedopuszczalne. Tym samym, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Podatnika w związku ze świadczoną przez niego usługą parkingową klient zmuszony będzie do ubiegania się (od Podatnika) o wystawienie faktury VAT dokumentującej ww. usługę. Dopiero na podstawie tej faktury będzie mógł on odliczyć podatek VAT naliczony.
Powyższe stanowisko podzielane jest przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego (por. m.in.: Opłata za parking a prawo do odliczenia podatku VAT, Poradnik VAT z dnia 20 listopada 2006 r.; Dokumenty dające prawo do odliczenia VAT, Poradnik VAT z dnia 20 maja 2006 r., Bilet z parkometru jako dowód uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych z dnia 1 sierpnia 2007 r.).

Uwagi:
Warto nadmienić, iż według części organów podatkowych, opłaty za parkowanie na drodze publicznej, pobierane w oparciu o przepis art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), mają charakter daniny publicznej, a nie zapłaty za usługę parkingową świadczoną przez zarządcę drogi, wobec czego nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (por. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z dnia 9 maja 2006 r., 1420/PP/443-14/06/AP; informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r., PP-077/SIP/339/04). Natomiast istotne kontrowersje związane są z przypadkiem powierzenia, na podstawie umowy cywilnoprawnej, poboru opłaty parkingowej (za parkowanie na drodze publicznej) podmiotowi gospodarczemu np. przez gminę. Niektóre organy podatkowe uznają wówczas, że ww. opłata ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (tak postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku z dnia 28 października 2005 r., US-PP/443/63/05), albo, że nie podlega opodatkowaniu, gdyż nadal stanowi daninę publiczną (tak postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie z dnia 16 stycznia 2005 r., PP-443/09/2006/IPP). W obu tych przypadkach opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będzie usługą (pobór opłaty parkingowej), jaką świadczy podmiot gospodarczy na rzecz gminy.

Należy zastrzec, że kwestia poruszona w powyższym akapicie (tj. opodatkowanie podatkiem VAT bądź, nieopodatkowanie opłaty parkingowej pobieranej za parkowanie na drodze publicznej) wymagałaby szczegółowej analizy stanu faktycznego zaistniałego w przypadku Podatnika (w tym ustalenia czy odnosi się ona w ogóle do sytuacji Podatnika), przy czym z racji tego, iż kwestia ta nie stanowi przedmiotu pytania, w niniejszej odpowiedzi poprzestano jedynie na zasygnalizowaniu zagadnienia, które ewentualnie może dotyczyć Podatnika.