Projekt nowelizacji zakłada przede wszystkim wprowadzenie obowiązku stosowania podzielonej płatności. Jest to już jego druga wersja.

- W końcu opublikowany został ostateczny projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności na wybrane towary i usługi. Cieszy fakt, że uwzględniono część istotnych uwag przedsiębiorców i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – ocenia Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy. Po pierwsze dopuszczono możliwość dokonywania płatności zaliczkowych. W tej sytuacji zamiast numery faktury wpiszemy „zaliczka”. Po drugie stosowanie kompensat nie będzie traktowane jako naruszenie przepisów nakładających obowiązek uregulowania danej faktury w mechanizmie podzielonej płatności.

Zobacz więcej: Nowa wersja projektu ustawy o split paymencie już w Sejmie >>

Zmiany w odpowiedzialności solidarnej

Po wejściu w życie nowych przepisów zmienią się jednak także zasady dotyczące odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Na etapie konsultacji Polski Związek Pracodawców Budownictwa zwracał uwagę, że projekt (w pierwszej wersji) zakładał, że solidarna odpowiedzialność nabywcy będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w załączniku nr 15 - przekroczy kwotę 12 tys. zł.  Zdaniem organizacji, oznaczałoby to zdecydowane zwiększenie zakresu solidarnej odpowiedzialności nabywcy. Obecnie limit ten wynosi 50 tys. zł. Jednocześnie rozszerzony miałby zostać katalog towarów, których nabycie będzie wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności nabywcy.

Czytaj w LEX: Matryca stawek VAT >

Związek zaproponował, aby solidarna odpowiedzialność nabywcy dotyczyła transakcji, których wartość przekracza: 50 tys. zł lub przynajmniej  15 tys. zł. Argumentował, że podwyższenie limitu wartości dokonywanych transakcji do kwoty 15 tys. zł nie powinno mieć istotnego znaczenia z perspektywy wprowadzanych regulacji. Jednocześnie będzie ułatwieniem dla podatników, ponieważ wyeliminuje konieczność monitorowania dodatkowych limitów przeprowadzanych transakcji. Takie same uwagi zgłaszała również Konfederacja Lewiatan.

 

Skoro określenie progu jest problemem, to limitu nie będzie wcale

Z nowej wersji projektu, która trafiła właśnie do Sejmu, wynika, że rząd nie zgodził się z tymi argumentami. Podejście do odpowiedzialności solidarnej nabywcy zostało nawet zaostrzone. Nie będzie żadnego progu kwotowego, którego przekroczenie rodziłoby odpowiedzialność. Oznacza to, że nabywca towarów określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT będzie odpowiadał za zobowiązania sprzedawcy już od pierwszej złotówki. Z przesłanych dokumentów wynika, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji odstąpiono w ogóle od określania dolnego limitu, od którego ma być stosowana odpowiedzialność solidarna. - Zatem po zmianie odpowiedzialność ta będzie stosowana od tzw. złotówki, nie będzie zatem problemu z określaniem kwoty – napisał MF.

 


- Z dużym zadowoleniem należy przyjąć fakt, że resort finansów postanowił zmodyfikować pierwotne założenia projektu, między innymi obniżając wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego ze 100 proc. do 30 proc. oraz likwidując potencjalną możliwość „ukarania” taką sankcją obu stron transakcji. Niemniej, część wątpliwości nadal nie została rozwiana, jak na przykład kwestia płatności w walutach obcych. Co więcej, wprowadzone modyfikacje w niektórych fragmentach wydają się być mocno niekorzystne dla podatników – tłumaczy Daniel Więckowski, doradca podatkowy, dyrektor w RSM Poland. Takim przykładem jest właśnie rozszerzenie zasad odpowiedzialności solidarnej ze zbywcą towarów za ewentualne zaległości podatkowe z tytułu VAT nierozliczonego przez sprzedawcę z tytułu takiej sprzedaży.

Czytaj w LEX: VAT 2019 - przewodnik po zmianach >

- Obecnie, odpowiedzialnością solidarną zagrożone są dostawy towarów z załącznika nr 13 do ustawy, których wartość w danym miesiącu przekroczyła kwotę 50 tys. zł oraz nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota VAT nie zostanie wpłacona na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Od 1 września próg 50 tys. zł zostanie zniesiony. Dokonując więc zakupów towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15, nabywcy będą musieli zwrócić uwagę na kolejny obszar ryzyka podatkowego. Udowadnianie przed urzędem skarbowym braku uzasadnionych podstaw bywa czasami karkołomne – podkreśla Więckowski.

Czytaj w LEX: Obowiązkowy split payment >