Chodzi o projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Wynika z niego, że wniosek będzie trzeba składać na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy użyciu usługi online udostępnionej pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozporządzenie wydawane jest w związku z nowelizacją przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.).

Stanowi to implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43). Zgodnie z art. 47 ust. 1 dyrektywy 2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843, każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do objęcia działalności w zakresie walut wirtualnych obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub rejestracji.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że nowy dokument wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw, z uwagi na fakt, że wprowadza procedurę uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, co wiąże się ze zwiększeniem liczby procedur koniecznych do stosowania przez przedsiębiorców zajmujących się działalnością w tym zakresie. Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zobacz również:
Opodatkowanie bitcoinów: Nowe przepisy przyniosą kolejne problemy >>

Nowa waluta Facebooka wyzwaniem dla polskiej skarbówki >>