Rada jest niezależnym organem, którego zadaniem jest opiniowanie m.in. zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i projektów ustaw podatkowych i zmian w przepisach prawa podatkowego zawartych w innych aktach normatywnych związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Rada opiniuje też projekty założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w przypadku zastosowania schematu podatkowego lub kategorii schematów podatkowych, a także w sprawach dotyczących cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

Rada została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów w drugiej połowie 2016 r. 15 września 2020 r. upływa jej I kadencja.

Procedura wyboru kandydatów

W skład rady wchodzą m.in. dwie osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych. Spośród zgłoszonych kandydatur minister finansów wybierze dwóch członków rady, którzy będą pełnili swoją funkcję przez czteroletnią kadencję. Powołania następują po zasięgnięciu przez ministra pisemnej opinii podmiotu, który zatrudnia te osoby. Osoby powołane w skład rady muszą wykazywać się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego. Ponadto do rady mogą być powołane osoby, które:

  • mają obywatelstwo polskie,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zobacz również: Doradcy podatkowi objaśniają tarczę antykryzysową >>

Konieczne wysłanie zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów, wraz z załączonymi oświadczeniami i podpisane, składa się w formie pisemnej do 31 lipca br.:

  • osobiście w Kancelarii Ministerstwa Finansów lub
  • pocztą na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

z dopiskiem „Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania - nabór”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.