Członkiem komisji egzaminacyjnej mogą być osoby, które:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zgłoszenia należy załączyć opinię instytutu lub uczelni. Zgłoszenia (podpisane własnoręcznie), wraz z opinią, należy kierować na adres:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

do 22 stycznia 2021 r.

 

 

Wykaz dziedzin, które są objęte egzaminem na doradcę podatkowego oraz informacje nt. jego przeprowadzania są dostępne w zakładce Egzamin na doradcę podatkowego.

Zobacz również: Coraz więcej chętnych do doradztwa podatkowego >>