W odpowiedzi na przyjętą przez Sejm ustawę pozwalającą na transfer wpływów z PIT do budżetu centralnego, samorządowcy zwrócili się do prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy podpisanej przez prezydenta w dniu uchwalenia, część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów JST do budżetu centralnego. W ciągu 10 lat to ponad 14 mld zł.

Chodzi o ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

 


Czytaj też: Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

Jak podkreślają w liście do prezydenta samorządowcy, sposób wprowadzenia zmian, które zmniejszają dochody JST wbrew zasadom określonym w art. 167 Konstytucji, jest tym razem odmienny od zmian wprowadzanych od lipca ub.r. Różnice to ich zdaniem: 

  • dotychczasowe zmiany w systemie podatku PIT powodowały równoczesne ubytki w całym sektorze publicznym (do budżetu centralnego i budżetów JST trafia po 50 proc. wpływów z PIT), 
  • obecna zmiana polega na odpływie podatników podatku PIT, ustalanego na zasadach ogólnych, do systemu podatku zryczałtowanego, w którym samorządy nie mają udziału; w efekcie – wg OSR – budżet państwa zyska średnio ponad 1,6 mld zł rocznie (ponad 16 mld w okresie 10 lat). 

 

Bez zasady adekwatności

Jest to zdaniem samorządowców wbrew konstytucyjnej zasadzie adekwatności mówiącej o tym, że zasilanie finansowe samorządów powinno być proporcjonalne do przekazanych zadań. W tym przypadku nie ma mowy o jakimkolwiek zmniejszeniu zakresu zadań JST, ani o rekompensacie poważnego ubytku w dochodach. W trakcie prac parlamentarnych Senat na wniosek samorządów wprowadził rekompensatę tych ubytków, ale Sejm odrzucił poprawkę Senatu.

Pełną treść samorządowego wystąpienia do Prezydenta RP znajduje się na stronie ZMP tutaj>>