Ministerstwo Finansów przedstawiło planowane zmiany w ustawie o VAT w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, które mają ułatwić małym przedsiębiorstwom prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej. Zmiany wynikają z konieczności implementacji dyrektywy Rady (UE) 2020/285 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010. Zmienione przepisy powinny obowiązywać w krajach UE od 1 stycznia 2025 r.

- Projekt pozwoli na korzystanie ze zwolnienia w VAT w Polsce przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE. Z drugiej strony polskie małe przedsiębiorstwa będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Zmiany są zatem skierowane do małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych państwach członkowskich UE - uzasadnia Ministerstwo Finansów.

Czytaj również: ​Małe firmy będą zwolnione z VAT w całej UE

 

Wystarczy rejestracja w Polsce

Chodzi o zwolnienie podmiotowe z VAT, którego limit wynosi w Polsce 200 tys. zł i dzięki któremu przedsiębiorcy nie muszą rozliczać VAT. Zwolnienie przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł (nie wlicza się kwoty podatku). Podatnicy ci mogą jednak wybrać dobrowolnie opodatkowanie VAT. Dla firm rozpoczynających działalność limit jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie roku.

Ministerstwo Finansów planuje, że małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze zwolnienia transgranicznie pod warunkiem rejestracji w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składania kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE.

Zgodnie z dyrektywą polscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonania uprzedniego powiadomienia w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę. Powinni być zidentyfikowani za pomocą indywidualnego numeru identyfikacyjnego jedynie w państwie członkowskim siedziby. Numer ten może, ale nie musi, być indywidualnym numerem identyfikacyjnym VAT.

Czytaj w LEX: Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług na przykładach >

Przepisy dyrektywy stanowią, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia w innym państwie członkowskim, musi on:

  • dokonać uprzedniego powiadomienia w państwie siedziby oraz
  • być zidentyfikowany na potrzeby stosowania zwolnienia za pomocą indywidualnego numeru jedynie w państwie siedziby.

Sprawdź w LEX: Księgowość - o czym warto pamiętać w czerwcu? >

 

Korzyść dla polskich podatników

- Dla polskich podatników będzie to niewątpliwie duża korzyść, ponieważ rejestracja w innym państwie członkowskim dla celów VAT wiąże się z reguły z wydatkami na obsługę administracyjną i księgową. Zdarza się też, że podatnik musi się zarejestrować w innym państwie tylko na potrzeby jednej transakcji – mówi Mirosława Zugaj, doradca podatkowy w kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi.

- By skorzystać ze zwolnienia w innym państwie UE, wystarczy, że polski mały przedsiębiorca zarejestruje się (dokona uprzedniego powiadomienia) w polskim urzędzie skarbowym. Nie musi wysyłać powiadomienia do np. niemieckiej czy czeskiej administracji podatkowej. Co ważne, będzie można łatwo zmienić zakres powiadomienia, dodając inne kraje. Aktualizacja zgłoszenia może też dotyczyć oświadczenia o zaprzestaniu stosowania zwolnienia we wcześniej wskazanym kraju. Należy zwrócić uwagę właśnie na obowiązek rejestracji, ponieważ obecnie polscy mali przedsiębiorcy, korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT, najczęściej nie rejestrują się jako podatnicy VAT zwolnieni – zaznacza Mirosława Zugaj.

Dodaje, że zmienią się też zasady dotyczące miejsca świadczenia usług. Dotychczas miejscem świadczenia usług polegających na organizacji m.in. targów, imprez edukacyjnych czy konferencji był kraj, w którym wydarzenie te faktycznie się odbywają. Po wdrożeniu zmian w przypadku konferencji online miejscem świadczenia usług na rzecz konsumentów będzie kraj nabywcy usługi. Tym samym, np. jeśli polski konsument uczestniczy w konferencji online, to miejscem świadczenia usługi będzie Polska. Zagraniczny operator świadczący usługę nie będzie musiał rejestrować się w Polsce, ale skorzysta z polskiego zwolnienia z VAT do limitu 200 tys. zł.

Zobacz w LEX: Matryca stawek VAT (PKWiU + CN) z kodami GTU >

 

Dwa limity: unijny i krajowy

Ministerstwo Finansów informuje też, że podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani – poza limitem krajowym zwolnienia – do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.

Zgodnie z dyrektywą podatnicy korzystający ze zwolnienia muszą spełnić następujące warunki:

  1. roczny obrót w Unii tego podatnika nie przekracza 100 tys. euro,
  2. wartość dostaw towarów i świadczenia usług w państwie członkowskim, w którym dany podatnik nie ma siedziby, nie przekracza progu zwolnienia mającego zastosowanie w tym państwie członkowskim.

- To oznacza, że podatnicy korzystający ze zwolnienia muszą zwracać uwagi na dwa limity – unijny 100 tys. euro oraz limit obowiązujący w danym państwie członkowskim UE, w którym chce korzystać ze zwolnienia. Podatnicy stracą prawo do zwolnienia po przekroczeniu przynajmniej jednego z tych limitów. Polski podatnik straci też prawo do zwolnienia z VAT w każdym ze zgłoszonych państw, jeśli przykładowo korzysta ze zwolnienia w czterech krajach UE i przekroczy roczny obrót w Unii ustalony na 100 tys. euro. Warto pamiętać, że zawarta w dyrektywie 2020/285 definicja rocznego obrotu w Unii nie wyłącza wartości sprzedaży w kraju  – mówi Mirosława Zugaj.

Czytaj w LEX: Wybór zwolnienia w VAT krok po kroku >

 

Nowość
Nowość

Adam Bartosiewicz

Sprawdź  

Pytanie o wysokość limitu

Minister finansów Andrzej Domański informował w kwietniu, że od 2025 r. planowane jest podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT z 200 tys. do 240 tys. zł. W zapowiedziach w wykazie prac legislacyjnych nie ma takich informacji.

- Podniesienie limitu to zmiana od dawna postulowana przez przedsiębiorców, co byłoby korzystne dla małych firm. W obecnych warunkach gospodarczych jest on dość niski i wydaje się niewystarczający. Przepisy dyrektywy przewidują, że górny limit zwolnienia podmiotowego nie może przekroczyć 85 tys. euro, czyli przy obecnym kurskie ok. 365 tys. zł. Jednak decyzja należy do Ministerstwa Finansów - mówi Paweł Lewandowski, ekonomista zajmujący się doradztwem biznesowym. 

Zaznacza, że projektowana zmiana - dotycząca zwolnienia z VAT w krajach UE - będzie korzystna zarówno dla firm polskich, jak i zagranicznych. Firmy z zagranicy, które rozpoczynają sprzedaż w Polsce, rozliczają VAT od pierwszej sprzedaży w naszym kraju. Nie mają prawa do zwolnienia podmiotowego. Podobnie jest w przypadku małych firm z Polski, działających w krajach UE, co oznacza konieczność rejestracji w danym kraju na potrzeby VAT.