W pierwszym w 2019 r. numerze Przeglądu Podatkowego opublikowane zostały artykuły omawiające najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193).

Zmiany w ogólnej klauzuli

Jednym z nich jest artykuł pt. Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości, w którym autor wykazał, że nowe regulacje są wynikiem po części niewłaściwego rozumienia postanowień dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, tzw. dyrektywy ATA, ale również błędnego odczytania sensu dotychczas obowiązujących przepisów, w tym szczególnie niezrozumienia charakteru prawnego ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zdaniem ekspertów, wprowadzone zmiany do ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zasadniczej mierze zostały uzasadnione koniecznością ich dostosowania do wymogów prawa unijnego, tj. dyrektywy ATA. Tymczasem, dotychczasowa treść ogólnej klauzuli odpowiadała wymogom wskazanej dyrektywy. Wydaje się zatem, że istotnym czynnikiem wpływającym na zakres wprowadzonych zmian było przede wszystkim dążenie do istotnego ograniczenia, a być może wręcz wyeliminowania możliwości optymalizacji podatkowej, co będzie rzeczywistym skutkiem wprowadzonych zmian.

Zobacz również: MF szykuje kolejne kary na podatników >>

Zmiany te świadczą niestety o tym, że ich ustawodawca nie rozumie charakteru prawnego ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz niewłaściwie odczytał sens przepisów obowiązujących przed styczniem 2019 r.

Więcej w styczniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>