Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku osób fizycznych podlega przede wszystkim przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku. Konieczność zapłacenia podatku spowoduje także zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Polska w całości albo w części straci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

 

Rozliczenie podatku przez osoby fizyczne

Jak wynika z nowych przepisów, podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczy kwotę 4 mln zł. W tym terminie trzeba też będzie wpłacić podatek należny. Stawka nowej daniny wyniesie 19 proc. podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku oraz 3 proc. podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku. Podatku od przenoszenia składników majątku osobistego nie będą musieli płacić podatnicy, którzy będą mieszkali w Polsce przez co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.

 


Kwota wolna od podatku

Przepisów o podatku od wyjścia nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 mln zł. Limit dotyczy łącznie obojga małżonków.

Izabela Leszczyna, posłanka PO, w interpelacji poselskiej (nr 28029), zapytała resort finansów, czy wyłączenie z opodatkowania dotyczy przeniesienia składnika majątku, czy również zmiany rezydencji podatkowej. Miała także wątpliwości, czy wyjazd polskiego inżyniera lub dyrektora do pracy za granicę, może rodzić obowiązek zapłaty podatku np. od posiadanych akcji czy tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zobacz również:
Exit tax uchwalony bez poprawek senackich >>

Raportowanie schematów podatkowych pełne wątpliwości >>
Exit tax będzie można zapłacić w ratach >>

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podatkiem dochodowym z niezrealizowanych zysków objęte są przenoszone aktywa podatnika, jeżeli ich łączna wartość przekracza 4 mln zł, i kiedy w wyniku przeniesienia składnika majątku lub zmiany rezydencji podatkowej, Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów generowanych przez te aktywa. Jeżeli zatem łączna wartość przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln zł, to zarówno w przypadku przeniesienia składników majątku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków.

Zobacz również:
Analiza - Exit tax >>

Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce >>
Czy podatnik, który przeniesie swoją rezydencję podatkową poza granice kraju, może zostać objęty exit tax? >>

Resort finansów zapewnił, że wyjazd polskiego inżyniera lub dyrektora do pracy za granicą nie spowoduje konieczności zapłacenia podatku, jeżeli wartość wspomnianych akcji, czy tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, nie przekroczy 4 mln zł.

Będą objaśnienia

Resort finansów ma świadomość, że nowe przepisy mogą być trudne w interpretacji. Z tego m.in. względu planuje wydać stosowne objaśnienia w tym zakresie. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało już zamieszczone zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych na temat podatku od wyjścia.

- I ta już stała praktyka wydawania objaśnień podatkowych praktycznie do każdych nowych przepisów podatkowych może niepokoić – zauważa nasz ekspert Radosław Maćkowski, doradca podatkowy w MVP TAX. Przepisy podatkowe już dawno przestały być czytelne dla zwykłego śmiertelnika, ale przestają być także czytelne dla przedsiębiorców. Zdaniem eksperta, wydawanie objaśnień wcale tego stanu rzeczy drastycznie nie zmienia. Zwykły śmiertelnik czy przedsiębiorca po prostu nie mają czasu na lekturę coraz bardziej obszernych regulacji podatkowych wraz z uzasadnieniami do nich, a co dopiero kilkudziesięciostronicowych objaśnień regulacji. Co prawda w przypadku przepisów o exit tax, został ustalony dość wysoko limit łącznej wartości rynkowej przenoszonych składników majątku (przynajmniej z punktu widzenia przeciętnego człowieka). Tym samym limit uruchamiający stosowanie tych przepisów jest wysoki, więc powinny one być stosowane w miarę rzadko. Jednak według eksperta MVP TAX, przeciętny adresat tych norm bez pomocy wykwalifikowanego doradcy nie poradzi sobie w ocenie ich skutków podatkowych.