Celem korekty cen transferowych (tzw. TP adjustment) jest dostosowanie rentowności osiągniętej w transakcji z podmiotem powiązanym do poziomu rynkowego. Podatnicy decydują się na dokonanie takiej korekty najczęściej ze względu na zmiany gospodarcze, które nie zostały uwzględnione podczas ustalania warunków transakcji kontrolowanej np. wahania cen surowców i kosztów transportu, czy zmiany kursów walut. Korekta cen transferowych polega zatem na zmianie wysokości rozliczeń z podmiotem powiązanym, tak aby odzwierciedlały one rzeczywiste okoliczności transakcji i nie odbiegały od warunków rynkowych.

Zobacz procedurę w LEX: Samodzielna korekta cen transferowych >

Niekorzystne podejście skarbówki

Do końca 2018 r. mechanizm korekty cen transferowych nie był uregulowany w polskich przepisach. Możliwość zastosowania takiej korekty wynikała przede wszystkim z Wytycznych OECD oraz przepisów ogólnych, przez co powstawało wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Zobacz również:
Schematy podatkowe trzeba zgłosić jeszcze raz >>
Firma odpowiedzialna społecznie może obniżyć swój podatek >>

 

Organy podatkowe przez lata wykształciły niekorzystne dla podatników stanowisko, według którego korekta in plus stanowiła dodatkowy przychód, natomiast już korekta in minus nie mogła być traktowana jako koszt podatkowy. Dodatkowo sam moment ujmowania korekty nie był jasny, jednak zasadniczo była ona rozpatrywana na zasadach ogólnych tzn. na bieżąco, ponieważ nie wynikała z błędu. Od 2019 r. zagadnienie korekty cen transferowych jest już uregulowane w przepisach.

Sprawdź w LEX:

 

Warunki dokonania korekty

Zasady dotyczące korekty TP zostały wskazane w ustawie o CIT/PIT (art. 11e ustawy o CIT/23q ustawy o PIT), gdzie umożliwiono podatnikom dokonanie korekty poprzez zmianę wysokości przychodów lub kosztów ich uzyskania. Konieczne jest jednak spełnienie poniższych warunków:

  1. Możliwość zastosowania mechanizmu korekty TP dotyczy sytuacji, w których ceny ustalono pierwotnie wg zasady rynkowej, ale zaistnienie nowych okoliczności lub określenie rzeczywiście poniesionych kosztów spowodowało konieczność ich skorygowania.
  2. Korygując ceny transferowe należy posiadać oświadczenie podmiotu powiązanego, że dokonał on „lustrzanej” korekty tj. w takiej samej wysokości.
  3. Możliwość przeprowadzenia korekty ogranicza się do transakcji z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania/siedzibę/zarząd w RP lub w kraju, z którym RP zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  4. Korektę cen transferowych należy ująć w roku, którego dotyczy, a jej dokonanie potwierdzić w rocznym zeznaniu podatkowym.

Powyższe warunki należy spełniać łącznie, z wyjątkiem korekt zwiększających przychody lub zmniejszających koszty, przy których wystarczy spełnić warunek z pkt 1.

Sprawdź w LEX:

Warto pamiętać, że nowe zasady rozliczeń korekt TP mają zastosowanie do transakcji zawieranych od 2019 r. W praktyce mogło się zatem zdarzyć tak, że w 2019 r. trzeba było uwzględnić dwie korekty -  korektę dotyczącą transakcji w 2019 r. (ujmowaną do roku którego dotyczy, czyli do 2019 r.) oraz korektę dotyczącą 2018 r. (ujmowaną na bieżąco, więc też do 2019 r.).

Obecnie nadal nie zostały wydane wyjaśnienia w zakresie korekt cen transferowych, dlatego wątpliwości podatników w zakresie klasyfikacji, dokumentowania oraz sposobu przeprowadzania korekty tj. na cenach jednostkowych czy na całości, wciąż pozostają aktualne.

Marta Lango, starszy konsultant w ABC Tax

Czytaj więcej w LEX: Zasady dokonywania korekt cen transferowych >