Obowiązek sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia akcyzy (nawet, gdy nie zostały sprzedane a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną spoczywa na producentach, importerach i podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia.

Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:
1) markę papierosów lub tytoniu do palenia;
2) wskazanie urzędu celnego, w którym w 2014 roku złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;
3) liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;
4) maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;
5) liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Zobacz też: MF ogłosił średnią ważoną cenę detaliczną papierosów na 2015 rok >>