W przedstawionym do interpretacji stanie faktycznym, podatnik prowadził sprzedaż towarów zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, jak i na rzecz przedsiębiorców. Sprzedaż ewidencjonował przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., w przypadku uzyskania w momencie sprzedaży informacji, że klient nabywa towar w charakterze podatnika VAT, spółka umieszczała na paragonie numer NIP. Do takich faktur spółka wystawiała faktury VAT. Jednocześnie, w sytuacji gdy paragon z NIP nie przekraczał kwoty 450 zł albo 100 euro brutto, spółka traktowała wystawiony dokument jako tzw. fakturę uproszczoną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy VAT i nie wystawiała do niej standardowej faktury zawierającej wszystkie wymagane przepisami dane.

Czytaj w LEX: Faktura uproszczona krok po kroku >

Wystawianie faktur do paragonów nie takie oczywiste

Wątpliwość spółki dotyczyła sytuacji, w której klient mimo otrzymania faktury uproszczonej zwróci się o wystawienie standardowej faktury VAT. W ocenie spółki, w przypadku nieuznania przez klienta wydanego paragonu z NIP do kwoty 450 zł lub 100 euro brutto za fakturę uproszczoną, będzie miał prawo wystawić fakturę standardową, dołączając do egzemplarza pozostającego u wnioskodawcy zwrócony paragon z NIP.

Zobacz procedurę w LEX: Paragon jako faktura uproszczona >

 


Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej kilka dni temu interpretacji nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK wskazał, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury WDT - zasady wystawiania >

- W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Tym samym, w ocenie organu, skoro klient otrzymuje już fakturę (uproszczoną), to spółka nie powinna już wystawiać odrębnego dokumentu w postaci faktury (standardowej) – wyjaśnia Remigiusz Fijak, doradca podatkowy w kancelarii TPA.

Zobacz również: Paragon z NIP-em nie zawsze zastąpi fakturę >>

Ekspert podkreśla, że stanowisko fiskusa jest uzasadnione literalnym brzmieniem przepisów, z których wynika, że faktura poniżej 450 zł brutto lub 100 euro może nie zawierać określonych w przepisach elementów, o ile zawiera NIP kontrahenta.

W praktyce więc, taki dokument nie jest więc już paragonem, ale fakturą i wystawienie do niego kolejnej faktury oznaczałoby wystawienie dwóch faktur dokumentujących tą samą transakcję, co oczywiście nie byłoby prawidłowe.

Czytaj w LEX: Przeliczanie na potrzeby VAT kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych >

 

Stanowisko MF pełne wątpliwości

- Moim zdaniem stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z którym paragon fiskalny z NIP jest fakturą uproszczoną, jest celowościowo słuszne. Przyjęcie takiego poglądu służyłoby ograniczeniu obowiązków formalnych po stronie podatników bez istotnego ryzyka nadużyć, skoro w praktyce paragon z NIP zawiera praktycznie wszystkie istotne dane wymagane dla faktury uproszczonej. Jednak stanowisko to może rzeczywiście budzić pewne wątpliwości wobec dotychczasowej praktyki i brzmienia przepisów, które jednak odrębnie regulują kwestie faktur (w tym faktur uproszczonych) i paragonów. Co ważne, możliwość umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie na żądanie nabywcy istnieje przecież już od kilku lat i pierwotnie w zamyśle ministra finansów miała służyć właśnie uznawaniu takiego paragonu za fakturę uproszczoną – podkreśla Piotr Leonarski, doradca podatkowy, starszy prawnik w kancelarii Zięba & Partners.

Czytaj w LEX: Dane na fakturze na przykładach >

Przepisy trzeba doprecyzować

Optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie, wobec wątpliwości, byłoby zatem doprecyzowanie przepisów ustawowych potwierdzające, że paragon z numerem NIP może być uznany za fakturę uproszczoną lub co najmniej za potwierdzenie, przez Ministerstwo Finansów interpretacją ogólną. Istotnie ograniczyłoby to ryzyko dla podatników w zakresie sankcji za brak wystawienia faktury i zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze >