Pytanie

Polska firma w ramach swojej jednoosobowej działalności zajmuje się handlem artykułami rękodzieła ludowego. Jest czynnym podatnikiem VAT, często wysyła swoje towary do odbiorców spoza UE i po otrzymaniu dokumentu IE-599 traktuje sprzedaż jako eksport za stawką 0 proc. Ostatnio z ofertą zakupu towarów zgłosił się klient mający firmę w Japonii, który chciałby odebrać towar w Polsce i swoim transportem dostarczyć do firmy w Azji bez pośrednictwa firm kurierskich lub przewozowych. Naszym zdaniem sprzedaż tę będziemy mogli rozpoznać jako eksport tylko wtedy, gdy otrzymamy dokument odprawy celnej IE-599.

Czy nasze stanowisko jest prawidłowe?

Czy oprócz faktury sprzedaży VAT powinniśmy wystawić inne dokumenty (oświadczenie o transporcie własnym itp.)? 

Odpowiedź

Aby zastosować stawkę 0 proc. niezbędne jest posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów. Może to być dokument IE-599. Nie jest konieczne posiadanie dodatkowych oświadczeń o wywozie towarów poza terytorium RP. 

Uzasadnienie

Przepisy o ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. rozróżniają dwa rodzaje eksportu, a mianowicie:

- eksport bezpośredni – jeśli wywóz towaru jest dokonany przez dostawcę (lub na jego rzecz),

- eksport pośredni – jeśli wywóz towaru jest dokonany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz).

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z eksportem pośrednim. W przypadku eksportu pośredniego dostawca może zastosować stawkę 0 proc., jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu (art. 41 ust. 11 u.p.t.u.).

W art. 41 ust. 6a u.p.t.u. zostały wymienione przykładowe dokumenty, które mogą potwierdzać wywóz poza terytorium UE, są to:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty jest również komunikat IE-599 przesłany przez właściwy urząd celny. Komunikat ten jest podpisywany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych.

W mojej opinii przesłana do podatnika kopia komunikatu IE-599 wygenerowanego w formacie.xml, w tożsamej formie, w jakiej został on przesłany zgłaszającemu przez urząd celny, powinna być wystarczająca dla zastosowania zerowej stawki VAT w eksporcie pośrednim.

Warunek ten spełnia kopia komunikatu IE-599. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem może być pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2014 r., IPPP3/443-103/14-2/LK, który odnosząc się do eksportu pośredniego w sytuacji, gdy podatnik otrzymywał komunikat IE-599 przesyłany w formacie elektronicznym xml stwierdził, że Wnioskodawca będzie mógł zastosować dla transakcji dostawy towarów przedstawionej w schemacie B preferencyjną stawkę 0 proc., gdyż będzie w posiadaniu komunikatu IE-599 potwierdzającego wywóz towarów z terytorium polski poza terytorium UE. Z komunikatu tego wynika tożsamość towaru (nazwa, waga, kod taryfy celnej) sprzedanego przez spółkę klientowi z UE towaru przez niego wywiezionego do kraju trzeciego.

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł