Przepisy przewidują okres przejściowy na wymianę dotychczasowych formularzy na nowe. Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dostępny w LEX BHP >

W nowym wzorze mniej danych

Nowy wzór został wprowadzony przez rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, które weszło w życie 25 czerwca.

Nie wymaga już m.in. stosowania pieczęci pracodawcy we wzorze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Usunięty został też numer identyfikacyjny REGON pracodawcy.

Czytaj też: Firmy mają problem z oceną ryzyka zawodowego >

Celem zmiany przepisów jest też dostosowanie wzorów do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i minimalizacja liczby przetwarzanych danych osobowych, które muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane - dlatego w nowym wzorze usunięto miejsce urodzenia poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy w celu ograniczenia liczby przetwarzanych danych osobowych oraz zachowania zgodności z art. 22(1) Kodeksu pracy, a także imię ojca.

Zobacz w LEX BHP: Co się zmienia w bhp w 2019? >

 

 

Pozostawiono jednak dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, co umożliwi identyfikację także obcokrajowców będących zarówno pracownikami i pracodawcami.

Zobacz procedurę: Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę >

Ponadto, ze wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy usunięto numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1016). Przepis ten z dniem 1 stycznia 2012 r. zniósł NIP nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Uchybienia w zakresie szkoleń bhp w kontekście odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej >

Obowiązki pracodawcy w świetle RODO >

Okulary dla pracownika w pytaniach i odpowiedziach >

Letnia odzież ochronna i robocza - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w upały >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >