Państwowa Inspekcja Pracy napisała w opublikowanym niedawno raporcie, że według ostrożnych szacunków na placach budowy może pracować już ponad 400 tys. obywateli Ukrainy. Inspektorzy wskazali, że mają problemy z rozpoczęciem niektórych kontroli na budowach, ponieważ często okazuje się, że w momencie ich przybycia nikt nie włada tam polskim językiem. Otwartym pozostaje więc pytanie w jaki sposób polscy pracodawcy przekazują wymagane informacje np. w kwestii bezpieczeństwa pracy - podkreśla PIP.

Więcej o raporcie PIP>>

Chociaż przepisy nie regulują tej kwestii wprost, to jednak z samej istoty „bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz konieczności przestrzegania praw i reguł bhp wynika, że pracodawca ma nie tyle ma szkolić pracownika, ile go przeszkolić w tym kierunku.

Zobacz w LEX: Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy >

Celem szkolenia przekazanie umiejętności

Celem takich szkoleń jest zaznajomienie pracownika m.in. z podstawowymi normami prawnymi i zasadami bhp zawartymi zarówno w przepisach o charakterze generalnym, czyli obowiązujących powszechnie, jak i tych wewnętrznych, szczególnych dla danego zakładu pracy. W trakcie szkolenia pracownik powinien zostać również zapoznany z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, a także uzyskać informacje o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.

Zobacz w LEX: Szkolenia bhp i badania profilaktyczne po zmianie stanowiska pracy – szkolenie online >

Pracownik powinien także przyswoić wiedzę oraz stosowną porcję umiejętności na temat sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych i oczywiście bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy - przypomina ekspert.

 

 

Przeprowadzenie szkolenia w języku niezrozumiałym dla jego uczestnika, czy przedstawienie do zapoznania instrukcji bhp sporządzonej w takim właśnie języku całkowicie mija się z celem i nie stanowi realizacji obowiązku pracodawcy wynikającego z przepisów prawa pracy. - Dlatego też pracodawca zatrudniając cudzoziemca nieznającego języka polskiego, powinien zapewnić możliwość komunikacji z takim pracownikiem nie tylko na czas dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem, czy też przeszkoleniem z zakresu bhp, ale na cały czas trwania stosunku pracy.

Zobacz w LEX: Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny >

Tymczasem, jak wynika z praktyki, coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których w jednym miejscu pracują osoby różnych narodowości, mające problemy z komunikacją ze względu na bariery językowe. W szczególności dotyczy to pracowników zatrudnionych na budowach. Jest to bez wątpienia kwestia, do której nie przywiązuje się należytej wagi, mimo że osoby nieprzygotowane należycie do wykonywania powierzonych im obowiązków, z którymi nie można nawiązać w pełni zrozumiałego kontaktu – zwłaszcza przy wykonywaniu prac stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia czy życia (a bez wątpienia takie właśnie występują na budowach) - stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla swoich współpracowników, a nawet osób postronnych.

Zobacz w LEX: Jakie szkolenia bhp powinni przechodzić obcokrajowcy delegowani do pracy w Polsce? >

Dopuszczenie do takich sytuacji stanowi ewidentne naruszenie przepisów i zasad bhp, a tym samym naraża pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami na sankcje karne przewidziane przepisami prawa. Mogą to być zarówno te przewidziane w przepisach Kodeksu pracy (kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł), jak i te przewidziane w przepisach Kodeksu karnego (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Zobacz w LEX: Czy przepisy pozwalają na skrócenie czasu szkolenia wstępnego z dziedziny bhp? >

Dlaczego pracodawcy nie stosują się do przepisów?

Trudno jednoznacznie ocenić, czy narażanie się na sankcje z powodu naruszeń przepisów wynika z braku świadomości, czy też jawnej ignorancji. Nie prowadzono – można się domyślać, że ze zrozumiałych przyczyn – badań na ten temat. Bez wątpienia jednak wielu pracodawców bagatelizuje kwestie bhp ze względu na koszty. Są to jednak bardzo pozorne oszczędności i przeważnie już po pierwszym wypadku przy pracy bardzo boleśnie uświadamiają danemu pracodawcy swoją bezzasadność - oświadczył.