Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pobierających rentę socjalną, do której mają prawo osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy od urodzenia. Organy rentowe wydają wobec nich decyzje co do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z powodu przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu.

Podstawą prawną tych decyzji jest art. 10 ust. 1 i 6 ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którym prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Prawo to zawiesza się za miesiąc, w którym osiągnięto przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Czytaj również: SA: Język migowy nie jest zrozumiały dla większości społeczeństwa

Zdaniem osób zwracających się do Rzecznika, konsekwencją obowiązujących zasad zawieszania świadczeń do renty socjalnej jest tzw. „pułapka rentowa”, która jest istotną barierą w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie, jak wskazał w piśmie do Pawła Wdówika, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pojawia się postulat zmiany zasad rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na przewidziane dla świadczeń emerytalno-rentowych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.