Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.05.01.

Czytaj również: Rada Legislacyjna: Należy lepiej pomagać starszym bezrobotnym i samotnym rodzicom​>>

Kto ma szansę na aktywizację?

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, w szczególności znajdujących się w następujących grupach:

 1. osoby młode w wieku 18-29 lat,
 2. osoby po 30 roku życia znajdujące się co najmniej w jednej z poniższych grup, tj.:
 3. kobiety,
 4. osoby w wieku 50+,
 5. osoby z niepełnosprawnościami,
 6. osoby długotrwale bezrobotne,
 7. osoby o niskich kwalifikacjach.

Według RPO, przyjęte kryteria naboru wyłączają z kręgu wnioskodawców potencjalnych beneficjentów wsparcia w ramach dofinansowania - określone grupy społeczne, w tym mężczyzn od 30 do 49 lat. Prowadzą zatem do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa, ze względu na takie przesłanki jak płeć i wiek. Jak podkreślił Rzecznik w piśmie do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, art. 32 Konstytucji RP stanowi ogólną klauzulę antydyskryminacyjną, której uszczegółowienie - w odniesieniu do płci - wyraża art. 33 Konstytucji RP. Ponadto, na gruncie art. 8 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych m.in. ze względu na płeć i wiek w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, jak i dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy. Jednocześnie zgodnie z art. 11 tej ustawy, nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania podejmowanie działań służących zapobieganiu nierównemu traktowaniu lub wyrównywaniu niedogodności związanych z nierównym traktowaniem, u podstaw których leży jedna lub kilka przyczyn (cech chronionych).

W ogłoszeniu faktycznie użyte zostało sformułowanie, zgodnie z którym w ramach projektu zakłada się wsparcie dla 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Zabrze, w szczególności znajdujących się w następujących grupach: 

 1. osoby młode w wieku 18-29 lat,
 2. osoby po 30 roku życia znajdujące się w co najmniej jednej z poniższych grup, tj.:
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50+,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Jak wyjaśnił dyrektor PUP w Zabrzu, zostało to podyktowane postanowieniami regulaminu wyboru projektów, który w punkcie 1.6 wskazuje, że grupę docelową wsparcia stanowią osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy właściwej regulującej politykę rynku pracy, tj. osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 (mężczyźni), w szczególności:

 1. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach; 
 2. osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające pieczę zastępczą, pochodzenia migranckiego.

Według PUP, regulamin wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.05.01-IP-003/23, stanowi załącznik  do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 755/416/VI/2023. Dokument ten jednoznacznie wskazuje grupy wsparcia w ramach projektu. Załącznik nr 1 Regulaminu wyboru projektów dla działania FESL.05.01 - Kryteria wyboru projektu określa elementy, które musi zawierać wniosek. - Opis grupy zgodny z regulaminem docelowej stanowi kryterium konieczne do przyznania dofinansowania – napisał dyrektor PUP w Zabrzu w odpowiedzi na pismo RPO. I podkreślił, że kryteria wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach lecz nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w tut. urzędzie, które nie należą do ww. grup.