Główny Urząd Statystyczny opublikował w środę informację - „Bezrobocie rejestrowane 1 - 4 kwartał 2021 r.”, w której podał, że wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec grudnia 2021 roku wskazują, iż w porównaniu z wrześniem 2021 r. nastąpił spadek zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Podobną tendencję odnotowano przy porównaniu danych z analogicznym okresem 2020 roku.

Czytaj również: Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym. GUS potwierdza szacunki MRiPS>>

Bezrobocie w Polsce na koniec 2021 r.

Według GUS, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 895,2 tys. osób (w tym 481,9 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu 3 kwartału 2021 r. o 39,5 tys. osób (tj. o 4,2 proc.) oraz niższa o 151,2 tys. osób (tj. o 14,5 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

Czytaj też: Brak satysfakcji z pracy czy bezrobocie - dylematy pracowników >

W porównaniu z 3 kwartałem 2021 r., spadek liczby bezrobotnych odnotowano wśród populacji mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 13,5 tys. osób (tj. 3,2 proc.) oraz o 26,0 tys. osób (tj. o 5,1 proc.). W stosunku do grudnia 2020 roku również zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 71,6 tys. osób (tj. 14,8 proc.) oraz o 79,7 tys. osób (tj. o 14,2 proc.).

Czytaj też:

 

W stosunku do 3 kwartału 2021 roku, w końcu grudnia 2021 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwach: śląskim (o 8,0 proc.), wielkopolskim (o 7,7 proc.), pomorskim (7,2 proc.) oraz dolnośląskim i lubuskim (po 5,6 proc.). W porównaniu z grudniem 2020 roku, bezrobocie również zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 23,3 proc.), wielkopolskim (o 18,2 proc.), warmińsko-mazurskim (o 17,3 proc.), zachodniopomorskim (o 16,5 proc.) i śląskim (o 16,2 proc.).

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 5,4 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 p. proc. niższa niż w 3 kwartale 2021 r. W porównaniu zaś do analogicznego okresu 2020 roku była niższa o 0,9 p. proc. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,6 proc.), podkarpackim (8,2 proc.), kujawsko-pomorskim (7,7 proc.), świętokrzyskim (7,3 proc.), lubelskim (7,2 proc.) i zachodniopomorskim (7,1 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (3,1 proc.), śląskie (4,2 proc.), małopolskie (4,5 proc.) i mazowieckie (4,6 proc.).