Do Biura RPO wpływają skargi przedsiębiorców na nowe regulacje w zakresie rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu. Jednym z problemów jest, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest inaczej określany niż dla celów podatkowych. Oprócz tego, że samo ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w praktyce bardzo skomplikowane. Skutkiem zmian jest, że niektórzy przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy. Takie sygnały ostatnio pojawiają się także w mediach.

Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu BRPO poprosił Jarosława Szatańskiego,  dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów  o  ustosunkowanie się do zgłoszonych problemów, także pod kątem zasadności ewentualnych zmian legislacyjnych.
Czytaj również: Składka zdrowotna – niesprawiedliwy podatek, który powinien trafić do Trybunału

Składka zdrowotna nie uwzględnia poniesionej straty

Jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, zasadniczo przedsiębiorca za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłaca składkę zdrowotną. Jest on naliczana od miesięcznej podstawy jej wymiaru, stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Gdy ustalona podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki zdrowotnej za ten miesiąc stanowi kwota tego wynagrodzenia.

Tym samym, przy obliczeniu składki zdrowotnej nie można uwzględnić poniesionej straty. Natomiast rozliczenie straty możliwe jest do odliczenia na cele podatkowe. Problem występuje także przy zawieszeniu działalności gospodarczej. Nie jest bowiem możliwe odliczenie dla celów składki zdrowotnej zwłaszcza kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności.

Z doniesień medialnych wynika, że problematyka zasad obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest obecnie przedmiotem dyskusji w resortach finansów oraz zdrowia.