Praca zdalna okazjonalna to praca wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika we wniosku o pracę okazjonalną – najczęściej w jego miejscu zamieszkania, ale przepisy nie ograniczają tego – która z założenia ma być „prostsza” od pracy zdalnej świadczonej regularnie (wyłącznie obowiązków proceduralnych) oraz nie połączona z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia narzędzi pracy (lub ustalenia z pracownikiem użytkowania odpłatnie jego prywatnych narzędzi) oraz  zwracania pracownikowi kosztów prądu oraz usług telefonicznych.

Konkretnie przy pracy zdalnej okazjonalnej wyłączone będzie stosowanie przepisów art. 6719 – 6724 oraz art. 6731 par. 3 k.p. (Dz.U. z 2023 r., poz. 240). Więcej piszemy o tym w Legal Alert

Ważne! W odniesieniu do pracy zdalnej okazjonalnej nie wyłączono stosowania wszystkich przepisów o pracy zdalnej. Także przy tej pracy pracodawca ma obowiązek m.in. określić  na potrzeby wykonywania pracy zdalnej procedury ochrony danych osobowych oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej.

Czytaj również:  Praca zdalna naprzemienna - problemem zakres „naprzemienności”>>

Zobacz w LEX: Wojciechowski Piotr - Nowe zasady pracy zdalnej >>>

Wniosek o pracę okazjonalną

Liczbę dni pracy okazjonalnej ograniczono do 24 dni w roku kalendarzowym. Nie będzie następować w tym zakresie przeliczanie na normę czasu pracy  – są to pełne dni pracy pracownika wynikające z rozkładu czasu pracy.

Przykład: Pracownik A jest zatrudniony w systemie podstawowym, pracownik B w systemie równoważnym. Obaj pracują na pełny etat. Obaj pracownicy mogą wykorzystać 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku, przy czym dla pracownika A będzie to oznaczało maksymalnie 192 godzinny, dla pracownika B nawet 288 godzin (24 dni przy maksymalnych dobowych wydłużeniach do 24 godzin) z rocznego wymiaru czasu pracy zrealizowane w formie pracy zdalnej.

Ważne! Praca zdalna okazjonalna wykonywana może być tylko na wniosek pracownika. Wniosek ten nie jest przy tym wiążący dla pracodawcy.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX NOWOŚĆ:

 


Po wyczerpaniu odmowa albo porozumienie

Przykład: Po wejściu w życie przepisów o pracy zdalnej pracownik intensywnie wnioskuje o pracę zdalną okazjonalną. Pracodawca przystaje na wnioski i dosyć szybko wyczerpany jest limit pracy okazjonalnej (24 dni w roku kalendarzowym wynikający z art. 6733 k.p. ). Czy przy braku porozumienia dotyczącego pracy zdalnej i regulaminu pracy zdalnej (pracodawca nie przewiduje takiej formy organizacji pracy) pracownik mógłby złożyć wniosek o 25 czy 26 dzień pracy zdalnej okazjonalnej?

Pracownik mógłby złożyć taki wniosek i wniosek ten mógłby zostać zaakceptowany ale nie w oparciu o przepisy o pracy zdalnej okazjonalnej. Byłby to wniosek o „zwykłą” pracę zdalną świadczoną naprzemiennie z pracą w dotychczasowym miejscu.

Wyczerpanie limitu pracy okazjonalnej nie pozwala na dalsze kwalifikowanie pracy zdalnej jako okazjonalnej. Samo wykonywanie naprzemienne, sporadycznie pracy zdalnej jest możliwe w oparciu o indywidualne ustalenia, bez konieczności wydawania regulaminu pracy zdalnej. Praca taka (od 25 dnia odnosząc się do zarysowanej w pytaniu sytuacji) wymagałaby m.in. określenia w porozumieniu zawartym z pracownikiem zasad pracy zdalnej (art. 6720 par. 5 k.p.).

Sprawdź odpowiedzi ekspertów w LEX:

Co się dzieje w przypadku, jeśli podpisana zostanie umowa o pracę zdalną, a pracownik będzie cały czas chodził do biura? >

Czy obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie biurka i krzesła dla pracownika wykonującego pracę zdalnie? >

 

 

Z sytuacją taką, jaka została opisana w przykładzie, będziemy w praktyce się spotykać. Przy chęci kontynuacji sporadycznego nawet wykonywania pracy zdalnej po wyczerpaniu limitu pracy okazjonalnej przez pracownika i zgodzie na to pracodawcy, konieczne byłoby doregulowanie wszystkich tych kwestii, które przy pracy okazjonalnej zostały wyłączone (m.in. rozliczanie kosztów, ale również samo ustalenie pracy zdalnej z pracownikiem w oparciu o art. 6719 par. 1 i 2  k.p.). Byłaby to praca wykonywana naprzemiennie z pracą w stałym („zwykłym”) miejscu pracy. 

Zobacz w LEX: Jak w praktyce po zmianach w Kodeksie Pracy wdrożyć pracę zdalną w organizacji? >>

Ważne! Przy braku wewnętrznych regulacji dotyczących pracy zdalnej, zdalne realizowanie pracy po wyczerpaniu limity pracy okazjonalnej wymagać będzie określeniu w indywidualnym porozumieniu zawartym z pracownikiem zasad pracy zdalnej i zasad ponoszenia kosztów w zakresie wynikającym z art. 6720 par. 6 pkt 2-8 k. p. W porozumieniu takim musiałyby zostać ustalone  - zasady zapewniania przez pracodawcę narzędzi i materiałów koniecznych do pracy albo ustalenie, że pracownik będzie użytkował własne narzędzi i materiały przy zastosowaniu określonych w porozumieniu rozliczeń ze strony pracodawcy,

  • zasady pokrywania kosztów prądy i usług telekomunikacyjnych,
  • ekwiwalent lub ryczałt, jeżeli w ten sposób strony będą chciałby rozliczać powyższe koszty,
  • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  • zasady kontroli w zakresie BHP;
  • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
  • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Podstawa prawna:

art. 6718, 6720, 6724, 6733 Kodeksu pracy (przepisy te wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 r.).

Czytaj w LEX: Obowiązki placówki medycznej związane z organizacją pracy zdalnej >>

Czytaj w LEX: Praca zdalna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych >>